Lepinguõigus


Küsimus: Korteri müük või kinkimine08.09.2011

Tere, probleem on selline, et oleme õega kaks pensionäri, õde elab Viljandis väikeses ahjuküttega katusekambris. Kuna tema tervis on halb, siis soovib ta oma korterist ära tulla minu juurde, samas ei tahaks me tema korterit ära müüa vaid vormistada minu nimele, et mul oleks lihtsam asju korraldada ning see korter ka säilitada. Millised kulutused tuleksid meil seoses korteri ostu-müügi lepingu sõlmimisega või oleks parem teha kinkeleping ning kas kinkelepinguga jäävad mulle ka veel mingid kohustused kinkija suhtes?
Lugupidamisega E.V.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Korteri ostu-müügilepinguga tekib ostjal kohustus tasuda müüjale lepingus kokkulepitud müügihind. Kinkelepinguga antakse korter tasuta kingisaajale. Kinkelepingus võib kingisaajale ette näha koormisi või kohustusi poolte kokkuleppel. Kinkija võib kinkelepingust pärast lepingu täitmist taganeda, kui
1) kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust;
2) kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha;
3) kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.
Kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Kinkelepingust taganemine on arusaadavalt erandlik asjaolu.

Lepingutega (nii ostu-müügi kui ka kinkelepingutega) seotud kulud on riigilõiv ja notari tasu, samuti dokumentidest eksemplaride tegemise kulu. Riigilõiv ja notari tasu arvestatakse vastavalt sellele, kuivõrd suureks hindate võõrandatava asja väärtust (asja hinda). Soovitan Teil pöörduda notaribüroo poole, kellele avaldage tehingu tegemise soov ja tingimused ning kes siis vastavalt teie poolt esitatud andmetele arvestavad välja tehingu täpsemad kulud.