Lepinguõigus


Küsimus: Kas MTÜ peab laenu tagasi maksma, kui laenulepinguid ei ole üle antud?21.09.2011

Tere.
MTÜ esimees T võttis 2003. aasta aprillis enda juhitava MTÜ tegevuse korraldamiseks laenu enda juhitavalt äriühingult (OÜ). 2006. aastal pikendas ta OÜ esindajana laenulepingut MTÜ uue esimehega viieks aastaks - lepingu lõpptähtaeg saabus 30.08.2011. Mõlemad isikud on tänaseks MTÜ-st lahkunud ega ole praegusele juhatusele esitanud 2003. aastal ja 2006. aastal sõlmitud lepingute MTÜ poolseid originaaleksemplare.
Kas laen tuleb tagasi maksta?
2) 2008. aastal liitusid laenu saanud MTÜ ja MTÜ "K" võrdsetel alustel uueks MTÜ-ks. Kas laenu tagasimaksmisel on MTÜ "K" esindusel õigus nõuda, et laenu maksaksid tagasi ainult need praeguse MTÜ juhatuse liikmed, kes kuulusid enne liitumist laenu saanud MTÜ-sse.
Vastuse eest ette aitäh

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Mittetulundusühingute seaduse § 27 lg 5 kohaselt on MTÜ ja juhatuse liikme vahel tehtud tehing tühine, kui tehinguga ei nõustunud üldkoosolek, va tehing, mis tehakse MTÜ igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.

Käesoleval juhul on laenuandjaks OÜ, mida küll juhtis MTÜ juhatuse esimees, kuid mida ei saa võrdsustada MTÜS § 27 lg 5 piiranguga. Samuti on laenulepingut tunnustanud järgmine MTÜ juhatus.

Samuti ei ole vastuolu MTÜS § 19 lg 1 p 4 piiranguga va kui teie MTÜ põhikiri ei sätesta, et üldkoosoleku nõusolekut on vaja ka juhatuse liikmetega seotud äriühingutega tehingute tegemiseks ning vastupidisel juhul on tehing tühine.

Seega on olemasolevate andmete põhjal vaja täita laenulepingust tulenevaid kohustusi.

Ühinemise kandmisega ühendava mittetulundusühingu asukoha registrisse läheb ühendatava mittetulundusühingu vara (õigused ja kohustused) üle ühendavale mittetulundusühingule (MTÜS § 63 lg 1).

Seega on tasumiskohustus MTÜ'l kui laenusaajal.

Samas märgib MTÜS § 63 lg 5, et ühineva mittetulundusühingu juhatuse liikmed vastutavad solidaarselt ühinemisega mittetulundusühingule, selle liikmetele või mittetulundusühingu võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest.

Ehk kui on võimalik tõendada, et endised juhatuse liikmed põhjustasid MTÜ'le kahju, saab vastava kahju välja nõuda.