Lepinguõigus


Küsimus: Üürilepingu kehtivus, maksed tehtud sularahas28.09.2011

Kas üürileping on kehtiv, kui üürilepinguga allkirjastatud punktid ja e-mailides tegelikult kokkulepitud asjad on erinevad ja maksed on teostatud mitteametlikult ehk sularahas?
Kas üürileandjal on õigus väita tagantjärele, kui korter on üle antud ja üleandmisaktile on kirjutatud, et tasaarveldus toimub pärast arvete saabumist, et ta ei ole nõus tasaarveldusega? Kas tolm kapi otsas on piisav põhjus, et ettemaks trahviks võtta?
Kas üürileandjal on õigus tagantjärgi lepingusse märgitud tulumaksu osa üürnikult sisse nõuda koos intressidega, väites, et see osa oli ajatatud ja nüüd kui leping on lõppenud, tuleb meil see kinni maksta? Meilis ja suuliselt sai kokku lepitud ilma tulumaksuta summa. On koostanud tagantjärele mingi arve ja ähvardab meid inkassoga. Arve saatis meilile.
Üürilepingus on kirjas, et kõik maksud ja üür tuleb kanda tema pangaarvele aga tegelikult ei lubanud ta ühtegi ülekannet teha ja raha tuli anda talle sulas.
Millised seadused peale võlaõigusseaduse reguleerivad veel üürilepingut või kust on võimalik leida täindavat infot, kas tema tegevus meie vastu on seaduslik.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Vastan teie küsimustele:
1) Üürilepinguga seonduvat reguleerib Võlaõigusseadus, muud varasemalt kehtinud seadused ei ole asjakohased;
2) Maksete teostamise kord ja viis ei mõjuta üürilepingu kehtivust.
3) Ebaselgeks jääb teie küsimus tasaarvestuse osas. Tasaarvestust on võimalik siiski teha kui pooltel on vastastikused tegelikud nõuded;
4) Tolm kapi otsas ei ole kahtlemata piisavaks aluseks üürniku sanktsioneerimiseks va kui selline kokkulepe on üürilepingus.
5) Tulumaksu kokkulepe ja sellega kaasneva osas peaksin analüüsima lepingu sõnastust;
6) Kõik tasud on alati soovituslik tasuda ülekandega, et vältida hilisemaid probleeme tasumise tõendamisel. Kui tasute sularahas, siis kindlasti võtke kinnitused tasumise kohta.
7) Üürilepingu ja sellest tulenevate õiguste ja kohustuste analüüsimisel ja poolte tegeliku tahte analüüsimisel tuleb vaidluse korral arvestada ka lepingueelseid läbirääkimisi ja seal kokkulepitut (VÕS § 29 lg 5 p 1). Seega kui üürilepingu tõlgendamisel esineb erimeelsusi, tuleb lähtuda lepingueelsetel läbirääkimistel kokkulepitust.