Lepinguõigus


Küsimus: Kas vanainimene saab tühistada tehtud kinkelepingut, et maja müügist oma hooldekodu arveid tasuda?29.08.2017

Tere! Mul on vanainimesest naaber, kes tegi kinkelepingu oma kaugele sugulasele. Nüüd tahaks ta lepingut tühistada, sest ta tervis on vilets ja ees seisab hooldekodusse minek, aga nii nagu ma aru saan, on ta praegu paljas kui püksinööp. Tal on ainult pension ja sellega juba hooldekodusse ei lähe. Kas saab panna inimest, kes korterit nüüd omab, mingi lepinguga tema hooldekodu kulusid maksma või peab kohtusse minema lepingu tühistamiseks? Ootan teie vastust.

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,
Tühistamisega siin tegemist ilmselt ei ole, kuna tegemist ei ole ähvardusega, vägivallaga või eksimus/pettumusega.
VÕS § 268 lg 1 järgi kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda, kui 1) kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust; 2) kinkija ei ole lepingu täitmise puhul võimeline täitma seadusest tulenevat ülalpidamiskohustust või ennast mõistlikult ülal pidama, välja arvatud juhul, kui kinkija on ennast sellesse olukorda asetanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu või kui kingisaaja maksab ülalpidamiseks vajaliku raha; 3) kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud koormise või tingimuse.

Oluline on ka ise leping ja selle tingimused, lisaks kingisaaja käitumine. Ilmselt mingeid konkreetseid tingimusi inimene enda sugulasele ei seadnud ja jämedat käitumist ka pole näidanud (vähemalt seda kaasusest ei nähtu). Sel juhul peab lähtuma seadusest.

Ülaltoodust selgub, et kinkija saab lepingust taganeda punkti 2 alusel juhul, kui asjaolud kattuvad paragrahvis tooduga. VÕS § 268 lg 2 järgi aga ei loeta lepingut lõppenuks, kui kingisaaja tasub ülalpeetava ülalpidamiseks vajaliku summa alates kingitud eseme üleandmisest kuni kinkija surmani.