Lepinguõigus


Küsimus: Milline on tarbijakrediidileping?27.09.2011

Tere,
Krediidisaajaks on füüsiline isik, kuid ta võtab krediiti mitte enda erahuvides, aga oma äritegevuse finantseerimiseks (krediidi sihtotstarve), so kasutatakse krediiti ärihuvides. Kreeditsumma kantakse üle füüsilise isiku isiklikule pangakontole ning krediidilepingu tagamiseks tema kinnistule seatakse hüpoteek krediidiandja kasuks. Kas antud juhul on tegemist tarbijakrediidilepinguga või mitte? Kas füüsiline isik on VÕS mõttes tarbija või ei ole?
Ette tänades

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tarbijakrediidileping on krediidileping, millega oma majandus- või kutsetegevuses tegutsev krediidiandja annab või kohustub andma tarbijale krediiti või laenu. VÕS § 34 kohaselt on tarbija VÕS tähenduses füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Seega, kui tegemist on iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega seotud krediidiga, siis tegemist ei ole tarbijakrediidilepinguga. See aga ei tähenda, et tarbijakreeti puudutavad sätted teatud juhtudel ei kohalduks. Näiteks VÕS § 403 lg 2 sätestab, et VÕS 2. jaos (Tarbijakrediidileping ja sellega seotud lepingud) sätestatut kohaldatakse ka füüsilise isiku poolt sõlmitud lepingule krediidi võtmiseks iseseisva majandus- või kutsetegevuse alustamiseks, mille puhul kasutusse võetav krediit või krediidi eest omandatava asja või teenuse netohind ei ületa 50 000 eurole vastavat summat. Samas aga tuleb märkida, et kui tegemist on hüpoteegiga tagatud tarbijakrediidilepinguga, siis teatud sätted jällegi ei kohaldu (VÕS § 403 lg 4) ning on teisigi erinorme.
Küsimusest ei nähtu aga probleemi tegelik sisu ehk et millist olukorda täpsemalt soovitakse lahendada, mistõttu täpsemini ei ole võimalik vastata.