Lepinguõigus


Küsimus: Kas ülesütlemisavaldus lõpetab lepingu?05.10.2011

Tere
Probleem selline, et kohalik valla sooja- ja vee-ettevõte saadis laiali kõikidele korteritele ülesütlemisavalduse. Avalduses teatas: "Käesolevaga teatame, et soovime lõpetada.....lepingu nr ....alates....". Tõi välja lepingu lõpetamise asjaolud.
Minu küsimus on selline, et kas ülesütlemisavaldus, sooviga lõpetada - kas see lõpetab lepingu? Lepingu lõpetamine näeb ju ette kahepoolsete allkirjadega lepingu lõpetamist.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Antud juhul sõltub ülesütlemisavalduse kehtivus konkreetse lepingu sisust, mis ettevõttega sõlmitud on. Seega on keeruline antud olukorras anda ammendavat ja ühest vastust ilma konkreetset lepingut analüüsimata.

Üldine ülesütlemise kord tuleneb võlaõigusseaduse §-dest 195 ja 196. § 195 sätestab korralise lepingute ülesütlemise, mille kohaselt tuleb lepingu ülesütlemiseks teha teisele poolele ülesütlemisavaldus. Kestvuslepingute puhul on oluline see, et ülesütlemisel oleks järgitud mõistlikku etteteatamistähtaega. Erakorralise ülesütlemise korra sätestab § 196, mille kohaselt kestvuslepingu võib kumbki lepingu pool mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata üles öelda, eelkõige, kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtajani.