Lepinguõigus


Küsimus: Kellele kuulub lapse poolt lõhutud instrument, kui maksime selle lepingu järgselt kinni?28.11.2018

Mu laps lõhkus muusikakoolis oma instrumendi, mis oli kasutuslepinguga talle mängimiseks antud. Lepingu järgne summa sai tasutud muusikakoolile koheselt. Lepingus pole kirjas, kellele peaks instrument jääma, kui olen selle tänu lõhkumisele täies ulatuses hüvitanud. Muusikakool keeldub lõhutud instrumenti mulle andmast. Kas mul on õigus nõuda lõhutud instrumenti endale? Kui jah, siis milliste seadusepunktide alusel?

Vastus: Valentin Feklistov, jurist, Larssen CS OÜ & Larssen Legal OÜ, www.larssen.ee

Tere,

Teie ja muusikakooli vahel sõlmitud leping vastab üürilepingu tunnustele Võlaõigusseaduse § 271 mõttes. § 334 lg 1 kohaselt üürnik peab üüritud asja pärast lepingu lõppemist tagastama seisundis, mis vastab asja lepingujärgsele kasutamisele. Lg 2 järgi üürnik vastutab üüritud asja hävimise, kaotsimineku ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui asi oli üürniku valduses. Reeglina üüritud asja hävimisega üürileping lõpeb. Üürilepingu sõlmimisega Teil ei tekki omandit üüritud asja suhtes, seega Teil on kohustus asja pärast lepingu lõppemist muusikakoolile tagastada.