Lepinguõigus


Küsimus: Kas pank saab uue laenu lepingu sõlmimiseks seada tingimuseks eelmise laenulepingu muutmise (et kui euribor negatiivne, siis intress 0)?31.03.2021

Tere,
Minul on vana pangalaen 2005a, kus pole määratud tingimus, kui EURIBOR on negatiivne, siis see on 0%. Nüüd soovin pangast vormistada uut laenu ja pank seab tingimuse, et peame muutma vana laenu, et kui EURIBOR on negatiivne, siis see on 0%. Kas saab sellist nõuet esitada? Kuidas on seotud kaks laenu, need on kaks eraldi lepingut?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere,

Lepinguvabaduse põhimõtte järgi võib igaüks reeglina vabalt valida, kellega ja missugustel tingimustel ta lepingu sõlmib. Mitmetel juhtudel eelkõige monopoolses seisundis olevale või olulist vahendit omavale ettevõtjale on seaduses sätestatud kohustus sõlmida mittediskrimineerivatel tingimustel leping tarbijaga, kes seda teenust vajab, ning lisaks on Riigikohus tunnustanud üldist tarbija õigust nõuda sellise lepingu sõlmimist deliktiõiguse sätete alusel (vt Riigikohtu 4. märtsi 2010. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-164-09, p-d 30–34). Neil juhtudel on võimalik tarbijal hageda ettevõtja tahteavalduse asendamist lepingu sõlmimiseks TsÜS § 68 lg 5 ja TMS § 184 lg 1 esimese lause alusel. Kuid pangalaen sellise teenuse alla ei kvalifitseeru ja pangal on õigus valida, millistel tingimustel ta Teiega (uue) laenulepingu sõlmib. Kaks laenulepingut ei ole reeglina omavahel seotud, kuid panga seatud tingimusel ei ole käesoleval juhul midagi ebaseaduslikku.