Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas on võimalik tähtajalist töövõtulepingut töövõtjana ennetähtaegselt lõpetada, kuna tingimusi muudetakse pidevalt?07.06.2021

Sõlmisin tähtajalise töövõtulepingu töövõtjana. Lepingus on töö sisuks märgitud festivali korraldamisega seotud projektijuhtimine kuni lepingu lõppemiseni ning tasumine igakuiselt lepingu kehtimise jooksul. Konkreetses tulemis (sündmuse toimumine) me lepingus kokku ei leppinud. Töö võtsin vastu, teades, et mul on võimalik iseseisvalt protsesse juhtida ja teha tööd mulle sobival ajal ja kohas, leppides töö tellijaga kokku konsultatsiooni ajad. Töö käigus on selgunud, et töö sisu ja kulg muutub pidevalt vastavalt tellija soovidele. Näide 1: tellija lubas, et sündmus ei toimu algselt kokkulepitud viisil sel juhul, kui projekt ei saa teatud fondist rahastust. Koostasin vajalikud taotlused, kuid fondi eitava vastuse järel ei teinud tellija plaanides muudatusi, vaid andis korralduse koostada uued taotlused teistesse fondidesse. Näide 2: tellija plaani kohaselt pidin tegema ettevalmistusi 5 koolituse korraldamiseks, kuid mõne aja pärast sain korralduse teha ettevalmistusi 19 koolituse korraldamiseks. Selliste pidevate muudatuste tõttu ei ole mul võimalik oma tööaega enam planeerida. Tellija on väljendanud, et ootab minult kuus teatud arvu tunde tööd, kuigi see ei ole lepingus kirjas ja lepingu sõlmimisel rääkisime vaid umbkaudselt võrreldavast töömahust (0,5 koormus), tellija soovib pidevalt kõike kooskõlastada ja ise protsessi juhtimisega tegeleda. Lepingu lõpetamise tingimusi lepingus ei ole.
Kas ja kuidas on võimalik sellist tähtajalist töövõtulepingut töövõtjana ennetähtaegselt lõpetada?

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Teie kirjeldatud asjaoludest nähtuvalt on üldse küsitav, kas tegemist on töövõtulepinguga. Töövõtulepinguga kohustub töövõtja valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse (töö). Ehk siis töövõtulepingu esemeks on teatud (konkreetse) tulemuse saavutamine, mitte konkreetse töömahu (töötundide) täitmine. Teie lepingu puhul võib tegemist olla hoopis käsunduslepinguga, millega käsundisaaja kohustub osutama käsundiandjale teenuseid (täitma käsundi), käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud. Oluline on lepingu sisu, mitte selle pealkiri. VÕS § 631 kohaselt kumbki lepingupool võib nii tähtajalise kui tähtajatu käsunduslepingu erakorraliselt üles öelda, kui ilmneb, et kõiki asjaolusid arvesse võttes ja mõlema lepingupoole huvisid kaaludes ei või oodata, et lepingut üles öelda sooviv pool jätkaks käsunduslepingu täitmist kuni ülesütlemistähtaja või lepingu tähtaja möödumiseni või käsundi täitmiseni.

Kui tegemist on siiski töövõtulepinguga (lepingut nägemata pole võimalik sellele küsimusele jaatavalt vastata) ja kui tellija lepingut rikub, siis ka töövõtulepingut on võimalik erakorraliselt üles öelda. VÕS § 196 lg 1 kohaselt kestvuslepingu võib kumbki lepingupool mõjuval põhjusel etteteatamistähtaega järgimata (erakorraliselt) üles öelda, eelkõige kui ülesütlevalt lepingupoolelt ei või kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kuni kokkulepitud tähtpäevani või etteteatamistähtaja lõppemiseni. Sama paragrahvi lg 2 sätestab, et kui mõjuv põhjus seisneb selles, et teine lepingupool rikub lepingulist kohustust, võib lepingu üles öelda alles pärast kohustuse rikkumise lõpetamiseks määratud mõistliku tähtaja tulemusteta lõppemist. Kõnealune säte on kohaldatav ka käsundilepingu puhul.

VÕS § 652 sätestab ka tellija viivituse tagajärjed, töövõtulepingu ülesütlemisel võib tugineda ka VÕS § 652 lg-tele 2 ja 3. Nimetatud sätete järgi, kui tellija peab töö tegemiseks tegema mingi teo, muu hulgas muretsema materjali, andma juhise või aitama muul viisil töö tegemisele kaasa, ja ta viivitab selle teo tegemisega ning rikub sellega ühtlasi oluliselt lepingut, võib töövõtja lepingu üles öelda ning nõuda tehtud tööle vastavat osa tasust ja nende kulutuste hüvitamist, mis tasus ei sisaldu. Kui tellija vastuvõtuviivitus tekkis tellija süü tõttu, võib töövõtja lepingu ülesütlemisel nõuda kogu kokkulepitud tasu, millest on maha arvatud summa, mille ta hoiab lepingu ülesütlemise tõttu kokku kulude osas või omandab oma tööjõu teistsuguse kasutamisega või oleks võinud mõistlikult omandada.