Lepinguõigus


Küsimus: Mida teha kui ehitaja ei vasta garantiiremondi nõudele?13.12.2021

2018. aastal valmis kahe ühistu ühishankes parklate asfaltkatendid. On ka projekt. Meie ühistu tasus töö eest vastavalt lepingule, naaberühistu 50%, sest ei olnud töö kvaliteediga rahul ning nad ei võtnud tööd vastu. Ehitaja esitas naaberühistule hagi kohtusse tasumata töö eest, mis kestab tänaseni. Naaberühistu tahab, et meie esitaks ehitajale hagi kohtusse selle eest, et suure saju korral uputab sadevesi nende parklat. Vesi jookseb ebaõige kalde tõttu nende alale - mitte meie elamu sademekaevudesse. Ka mitte nende sademekaevudesse. Lõpuks ikkagi sademekaevudesse ka mingi määral. Seadus näeb ette, et ühelt krundilt teisele ei ole lubatud sademevett juhtida. Oleme teinud ehitusalal järelmõõtmised ja vigu on tunnistanud ka pädev teedeinsener. Ehitajale on esitatud 2 kirjalikku ja põhjendatud taotlust garantii korras ehitusvead parandada, kuid ehitaja ei vasta lihtsalt. Tööde garantii on 4 aastat ja lõpeb 2022. aasta oktoobris. Mida teha.

Vastus: Ilja Sipari, vandeadvokaat, Sipari Advokaadibüroo OÜ, www.sipari.eu

Tere.

Kui töövõtja ei täida lepingut, siis iseenesest võib nõuda kohustuse täitmist (ka kohtus), kuid Teie kirjeldatud olukorras oleks selline nõue majanduslikult ebaotstarbekas, sest kedagi ei saa mingiks tegevuseks sundida. Jah, kohtutäitur võib täitemenetluse raames teha otsuse kohustuse täitmiseks ning sunniraha määramise hoiatuse, kuid teie olukorda see ei parandaks. Minu hinnangul oleks käesoleval juhul otstarbekas lasta tööd parandada teisel töövõtjal (juhul kui tööd on kiireloomulised), puudustega tööde osas aga alandada hinda (VÕS § 112) ja esitada nõue enammakstud summa tagastamiseks vastavalt VÕS §§ 112 lg 3, 189 lg 1 ja § 191 lg 1 sätestatule.