Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas nõuda kaaslaenajalt poole summa tasumist?22.11.2011

Tere.

Pangas sõlmitud laenulepingu kohaselt on laenusaajad kohustatud igakuiselt tasuma pangale laenu- ja intressimaksed vastavalt graafikule.
Laenusaajad olid abielus lepingu sõlmimise ajal, kuid nüüdseks lahutatud.
Vastavalt tol ajal sõlmitud kokkuleppele debiteeritakse kogu kuumakse minu, ehk laenusaaja nr 1 arveldusarvelt.

Võlaõigusseaduse § 69 lg 1 sätestab, et omavahelises suhtes peavad solidaarvõlgnikud kohustuse täitma võrdsetes osades ning eeltoodust tulenevalt on laenusaajad suuliselt kokku leppinud, et laenusaaja nr 2 kannab igakuiselt enne maksetähtaja saabumist laenusaaja nr 1 arvelduskontole ½ laenulepingu järgi tasumisele kuuluvast kuumaksest.

Paar kuud ei ole laenusaaja nr 2 oma kohustusi täitnud ning laenusaaja nr 1 on 100% kuumaksed tasunud üksinda ning lootus, et see maksesumma minuni vabatahtlikult jõuaks - ei ole.
Laenusaaja nr 2 väidab, et laenusaaja nr 1 on kohustatud maksma, kuna laen on tema nimel.

Kuidas saaksin laenusaajalt nr 2 välja nõuda võlgu oleva 1/2 kokkulepitud laenusummast? Kas peaksin pöörduma täituri poole? Kuidas toimida?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Siin kerkib kohe muu hulgas küsimus, et kas see kohustus on poolte ühisvara ja kas see on jagatud. Kui kogu ühisvara on jagatud ja rahaline kohustus on jäetud teie kanda, siis on keerulisem olukord. Kui ühisvara jagatud ei ole, siis tuleks ühisvara ära jagada ning üldjuhul on poolte osad ühisvaras (sh kohustuste kandmisel) võrdsed. Küsimusest ei nähtu, et mida selle laenu arvel soetati. Kui soetatud vara on samuti ühisvaraks, siis ka see tuleb jagada ning ühisvara jagamisel selgub, et millises osas kohustusi tuleb kummalgi poolel omavahelistes suhetes kanda ja millises ulatuses vara kumbki pool enda ainuomandisse saab.
Kui ülaltoodud küsimusi ei kerki, siis üldprintsiibina on tõesti nii, et solidaarkohustuse täitnud võlgnikule läheb üle võlausaldaja nõue teise võlgniku vastu (solidaarvõlgniku tagastusnõue), välja arvatud talle endale langevas osas (VÕS § 69 lg 2). Seega juhul, kui olete solidaarvõlgnikuna täitnud kohustuse ka teise võlgniku eest ning ta vabatahtlikult oma kohustust ei täida, siis olete sunnitud esitama tema vastu hagi vastavas rahalises nõudes kohtusse, et saada jõustunud kohtulahendi näol täitedokument, millega pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks.