Lepinguõigus


Küsimus: Kaks korterit läksid tagatiseks, olen kõigest ilma, kas mul oleks veel millelegi lootust?30.11.2011

Tere
Kuigi minu lootused on kustunud, sooviksin natuke teavet ikka. Aastaid tagasi võtsin laenu pangast ja tagatiseks läks kaks korterit. Laen aga sai võetud sõbrannale tema firma edasiarendamiseks. Nüüd on aga tema surnud ja pärandit vastu ei võetud - kuna enne surma tegi ta tuttavatele kokku üle 10 miljoni krooni laene.
Teades, et elu varsti lõpeb, kindlustas ta oma lapsi - kuidas, on aga teadmata?
Minu küsimus oleks - kas meie riigis on üldse võimalik kusagilt abi saada - korterid on maha müüdud ja olen kõigest ilma. Tasuta advokaadi abi ka ei anta. Mis oleks Teie poolne nägemus asjast?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Riigi õigusabi on võimalik saada riigi õigusabi seaduse alusel. Muu hulgas on võimalik riigi õigusabi saada isiku esindamisel tsiviilasja kohtueelses menetluses ja kohtus, samuti õigusdokumendi koostamisel ja isiku muu õigusnõustamise või muu esindamise korral. Riigi õigusabi osutab advokaat advokatuuriseaduse alusel.
Riigi õigusabi võib saada füüsiline isik, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda õigusabi vajamise ajal tasuda asjatundliku õigusteenuse eest või suudab seda teha üksnes osaliselt või osamaksetena või kelle majanduslik seisund ei võimalda pärast õigusteenuse eest tasumist lihtsat toimetulekut.
Riigi õigusabi andmine otsustatakse isiku taotluse alusel. Kui taotleja soovib riigi õigusabi hagiavalduse koostamiseks, esitab ta taotluse kohtule, kelle pädevusse kuulub hagi läbivaatamine. Taotlus riigi õigusabi saamiseks esindamisena tsiviilasja kohtueelses menetluses, õigusdokumendi koostamisena või muu õigusalase nõustamise või esindamisena esitatakse taotleja elu- või asukohajärgsele või õigusteenuse osutamise eeldatava koha järgsele maakohtule.
Eeltoodust tulenevalt tuleb teil esitada kohtule taotlus riigi õigusabi saamiseks koos selgitusega, millist õigusabi vajate ning esitada kohtule ka tõendid enda varalise seisundi kohta, et teil puuduvad võimalused tasulist õigusabi tellida.