Lepinguõigus


Küsimus: Kas õigustühine leping lõpeb automaatselt või peab sellest teist poolt teavitama?30.11.2011

Kas õigustühiseks osutunud lepingu peab omanik ikkagi lõpetama kirjalikult (teatega, avaldusega) teisele poolele või piisab lihtsalt selle ilmsikstulemisest ja see lõpeb automaatselt ise(kohe)? Kui peab lõpetama kirjalikult, kas siis on olemas selleks mingi tähtaeg (kehtetu lepingu järgi erakorralise lõpetamise puhul on etteteatamis ajaks 30 päeva)? Kas tuleb lähtuda veel õigustühisest lepingust või võib seda teha kohe?
Kui omanik läheb tegema tehingut näiteks kinnisvara ostjaga ja seesama kehtetu leping määrab seal olulist rolli, kas siis saab tehingut teha kui teisele poolele on sellest kirjalikult teatamata? Või kui puudub vajadus teatamiseks (lõpeb automaatselt ise) kas see "segab" tehingut ostjaga?

Ette tänades,
K

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest ei nähtu, et millise tehinguga on tegemist ning millisel põhjusel tehing on tühine. Sellele vaatamata märgin, et kui tehing on tühine, siis tühisel tehingul ei ole algusest peale õiguslikke tagajärgi. Tühise tehingu alusel saadu tagastatakse vastavalt alusetu rikastumise sätetele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Tühist tehingut ei saa lõpetada, sest sellisel tehingul ei ole õiguslikke tagajärgi.
Kui tegu on aga tehinguga, mis on tehtud olulise eksimuse, pettuse, ähvarduse või vägivalla mõjul, siis selline tehing ei ole automaatselt tühine, vaid selle võib seaduses sätestatud korras tühistada. Seadus võib sätestada ka muid aluseid, mille esinemise korral võib tehingu tühistada. Kui tehing on seaduses sätestatud alustel ja korras tühistatud, on see algusest peale kehtetu.
Tehingu tühistamine toimub avalduse tegemisega teisele poolele. Kui teist poolt ei ole, toimub tehingu tühistamine avalduse tegemisega avalikkusele.
Tehingu võib tühistada:
1) ähvarduse või vägivalla korral – kuue kuu jooksul, arvates ajast, mil vastava asjaolu mõju lakkas;
2) pettuse või eksimuse korral – kuue kuu jooksul, arvates pettusest või eksimusest teadasaamisest.
Tehingut ei või tühistada, kui tehingu tegemisest on möödunud kolm aastat. Kui tehingu tühistamise aluseks on ähvardus või vägivald, pikeneb see tähtaeg kümne aastani.
Kuna faktilised asjaolud ei ole teada, siis ei ole võimalik täpsemat seisukohta avaldada, kuid kui tehing on tühine, mistõttu ei oma õiguslikke tagajärgi, siis selline tehing ei saaks teiste tehingute tegemist üldprintsiibis takistada.