Lepinguõigus


Küsimus: Kas ja mis aja jooksul pärast rendilepingu lõppemist võib nõuda puuduste kõrvaldamist?14.12.2011

Detsembris 2010 ütles rendileandja mulle rendilepingu üles 6-kuulise etteteatamise tähtajaga (s.o. hiljemalt 01.07.2011). 01.07.2011 vabastasin rentnikuna rendieseme. Tegemist majavalduse ja ca 4 ha suuruse maaga. Rendileandja üleandmise juurde ei ilmunud. Telefoni teel väitis, et pretensioone pole. Nüüd mitu kuud hiljem esitab ta rentnikule kirjalikult pretensioone lepingu tingimuste rikkumise kohta. Samas mitte ühtegi tähtaega väidetavate puuduste kõrvaldamiseks pole ta esitanud. Kui tõsiselt ma neid pretensioone peaks võtma ja kas on olemas mingi aegumistähtaeg?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS § 342 sätestab, et kinnisasja rendileandja ja rentnik peavad kinnisasja üleandmisel pärast rendilepingu lõppemist koostama ühiselt kinnisasja kirjelduse, kus on kirjeldatud kinnisasja osad, päraldised ja seisund üleandmisel. Kirjelduses peab olema märgitud kirjelduse koostamise aeg ning kirjeldus peab olema mõlema lepingupoole poolt allkirjastatud. Kui üks lepingupool keeldub osalemast kirjelduse koostamisel või kui kirjelduse koostamisel ilmnevad sisulised lahkarvamused, võib kumbki lepingupool nõuda, et kirjelduse koostaks ekspert, välja arvatud juhul, kui kinnisasja üleandmisest on möödunud rohkem kui üheksa kuud või rendilepingu lõppemisest rohkem kui kolm kuud. Eksperdikulud kannavad lepingupooled võrdsetes osades. Kirjelduse koostamise korral eeldatakse pooltevahelises suhtes, et kirjeldus on õige. Kui kirjeldust ei koostatud, eeldatakse, et kinnisasi anti üle heas seisukorras.

Eeldades, et tegemist on rendilepinguga, siis kui rendilepingu lõppemisest on möödas rohkem kui 3 kuud, siis ei saa enam nõuda, et kirjelduse koostaks ekspert. Kui kirjeldust ei ole koostatud, siis eeldatakse, et kinnisasi anti üle heas seisukorras. Teine pool peab tõendama, et puudused esinesid ning et need on põhjustatud rentnikust. Tehingust tuleneva nõude üldine aegumistähtaeg on 3 aastat. Iseenesest tuleb rendilepingu ese ja päraldised tagastada seisundis, mis vastab rendilepingu eseme tagastamiseni jätkatud korrapärasele majandamisele. Juhul, kui korrapärast majandamist ei toimunud ja rendiese on halvenenud, siis rentnik peab maksma rendileandjale mõistliku hüvitise rendieseme halvenemise eest, mille rentnik korrapärase majandamise korral oleks võinud ära hoida (VÕS § 358).