Lepinguõigus


Küsimus: Kui kinkija ei saa enam kingitud majja, kas seda võib käsitleda kui kingisaaja tänamatust, et kingitud asi tagasi võtta?07.02.2012

Isa (lepingus kinkija) ja ema (kinkija abikaasa) kinkisid maja, milles ise elavad, koos maa ja metsaga mujal elavale tütrele ja tingimuste lahtrisse ei soovinud märkida ühtegi tingimust, ka mitte eluaegset seeselamisõigust (mitte kumbki vanematest). Nüüd aga üks seeselavatest vanematest (kinkija abikaasa) on vahetanud ukselukud ja üleüldse ei ole nõus kinkijat enam oma koju, oma ehitatud majja sissegi laskma. Kas sellises olukorras saab kohaldada kingisaajale jämeda tänamatuse punkti (kuna ta ei taga kinkijale oma majas elamist-olemist ja isegi mitte isiklikele asjadele juurdepääsu) ja kinkija saaks kingi tagasi võtta?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Vaidlus tundub olevat pigem kinkija ja tema abikaasa vahel. Küsimusest ei selgu, et kas ka kingisaaja on esitanud kinkija vastu nõudeid majast lahkuda või mitte ja kuivõrd ta on sellisest tekkinud olukorrast teadlik. Riigikohus on oma lahendites selgitanud, et kinkijale on VÕS §-de 267 ja 270 järgi jäetud järelemõtlemisaeg, hindamaks lepinguga soovitud eesmärkide täitumist, kingisaajale on aga antud n-ö prooviaeg, tõestamaks kinkijale, et ta on "kingi vääriline". See tähendab, et kui kingisaaja oma seaduslikku õigust kasutades läheb vastuollu kinkija poolt kinkimisel soovitud eesmärkidega, võib kinkijal tekkida õigus kinkelepingust taganeda. Kingisaaja iseenesest õiguspärane käitumine võib kinkija seisukohalt asjaolusid hinnates olla mõistetav jämeda tänamatusena. "Jäme tänamatus" kui hinnanguline kategooria peab VÕS § 267 p 1 järgi avalduma kingisaaja käitumises kinkija või tema lähedase suhtes. Käitumise pidamine jämedaks tänamatuseks on ka eetiline hinnang. Kohtul tuleb sellise käitumise hindamisel lähtuda kinkelepingu eesmärgist ning arvestada kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid, nii teo objektiivset hukkamõistetavust kui ka kinkija subjektiivset hinnangut. Näiteks on kohus kinkijale lähedasele isikule kehavigastuse tekitamist või sellega ähvardamist pidanud kinkelepingust taganemist õigustavaks asjaoluks.
Kui Teie juhtumil kingisaaja käitub õigusvastaselt või ka õiguspäraselt, kuid näiteks eetiliselt mitteaktsepteeritavalt otseselt kinkija vastu, siis see võib olenevalt asjaoludest olla jämedaks tänamatuseks ning kinkelepingust taganemise aluseks.