Lepinguõigus


Küsimus: Kas tegin valesti, et enne maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist ei tagastanud üürnikule tagatist?09.02.2012

Tere!
Minu kui üürileandja ja üürniku vahel sõlmitud lepingus oli kirjas, et esimesele üürile lisandub tagatis 2500 krooni, mis tagastatakse üürnikule ühe kuu jooksul alates lepingu lõppemisest, kui üürnik on kohesel täitnud kõik oma kohustused.
Üürnik lahkus ilma, et oleksin saanud temaga sõlmida üleandmis-vastuvõtmis akti. Ta ei maksnud kahe kuu elektriarveid ja kahe kuu kommunaalkulude arveid. Maksmata arvete summa ületas 2500 krooni ja ma esitasin maksekäsu kiirmenetluse avalduse.
Kas tegin valesti, et enne maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamist ei tagastanud üürnikule tagatist? Üürik esitas vastuväite, mille kohaselt mina oleksin pidanud tema maksmata arved 2500 krooni suurusest deposiidist katma.
Tänud!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Eluruumi üürilepinguga võib ette näha, et üürnik maksab lepingust tulenevate nõuete tagamiseks üürileandjale tagatisraha kuni kolme kuu üüri ulatuses. Võlaõigusseadus sätestab, et üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud oma nõudest üürniku vastu. Juhul, kui Teil oli üürniku kasuks lepitud kokku 1 kuu tagatisraha, siis on vastav kokkulepe kehtiv.
Kui Te üürileandjana teatasite üürnikule, et Teil on tema vastu üürilepingust tulenev nõue, siis üürnikul on õigus nõuda tagatisraha tagastamist üksnes võlgnevust ületavas summas. Üürileandja saab tagatisraha arvel teha üürniku vastu oleva nõudega kattuvas osas tasaarvestuse, teatades sellest üürnikule. Seega õige on see, et tagatisraha arvel oleks üürileandja pidanud kandma üürilepingust tulenevaid nõudeid (sh kommunaalkulu arved, kui üürnik kohustus neid tasuma) ning kui tagatisraha summa ei katnud kõiki üürniku vastu olevaid nõudeid, siis tagatisraha summat ületavas osas oleks üürileandja olnud õigustatud üürniku vastu avaldusega kohtusse pöörduma.