Lepinguõigus


Küsimus: Maksekäsk kiirmenetlus25.01.2011

Tere!
Kui maksekäsu kiirmenetluse menetlustegevuse vältel jõuavad avaldaja ja võlgnik kompromisskokkuleppele, kas siis on võimalik avaldajal kohtult pool riigilõivu tagasi taodelda.

Ette tänades.

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tere,

Küsimusele vastamiseks on vaja teada faktilisi asjaolusid ja muu hulgas seda, et millises staadiumis menetlusega ollakse ning mida mõeldakse kompromissi all, sest maksekäsu kiirmenetluses on selles osas piirangud ja üldjuhul kohus kohtulikku kompromissi maksekäsu kiirmenetluses ei kinnita. Seetõttu pole võimalik ka riigilõivu osalist tagastamist taotleda. Kui tegemist on kohtuvälise kompromissiga ning võlgnik tasub võla, siis võlausaldaja avaldajana saab kohtule enne maksekäsu tegemist esitada avalduse võla tasumise kohta. TsMS §-s 488 prim lg 1 sätestab, et kui avaldaja kinnitab kohtule esitatud kirjalikus avalduses, et võlgnik on võla tasunud, lõpetab kohus määrusega maksekäsu kiirmenetluse. Avaldaja võib avalduse kohtule esitada kuni maksekäsu tegemiseni. TsMS § 174 prim lg 1 kohaselt maksekäsu kiirmenetluses näeb kohus maksekäsus või menetluse lõpetamise määruses võla tasumise tõttu lisaks menetluskulude jaotusele ette ka hüvitatava riigilõivu rahalise suuruse. Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 172 lg 9 sätestab maksekäsu kiirmenetluses kulude kandmise eriregulatsiooni, mille kohaselt maksekäsu kiirmenetluse kulud kannab maksekäsu tegemise korral ja TsMS §-s 488 prim sätestatud juhul võlgnik, muul juhul avaldaja, kui seadusest ei tulene teisiti.

Lugupidamisega
Alo Pormeister
Vandeadvokaat