Lepinguõigus


Küsimus: Kas üürileandja poolt tähtajalise lepingu ennetähtaegne lõpetamine võib olla aluseks, et võiksin kohe korterist lahkuda?04.04.2012

Tere.

Mul on sõlmitud üürileping 31. oktoobrist 2011 kuni 31. novembrini 2012.
Lepingu lõpetamise punktis on kirjas, et leping lõpeb tähtaja möödumisel. Samuti on kirjas, et mõjuval põhjusel võib kumbki pool lepingu etteteatamise tähtajata üles öelda ja mõjuvad põhjused on välja toodud võlaõigusseaduses.
Nüüd aga teavitas korteri omanik, et saabub välismaalt varem tagasi ja lõpetab minuga lepingu 31. mai seisuga.
Ma sooviksin teada, kas mina pean seal nüüd need 2 kuud sees elama või on mul õigus koheselt lahkuda?

Tänud vastuse eest!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Siinkohal märgin, et tähtajaline üürileping lõpeb tähtaja möödumisega, kui lepingut ei ole varem erakorraliselt üles öeldud. Üürileandjal on õigus üürilepingut erakorraliselt üles öelda üksnes juhul, kui üürnik rikub oluliselt üürilepingu tingimusi. Juhin tähelepanu, et eluruumi üürilepingus lepingupoolte õiguste ja kohustuste ning vastutuse osas seadusega sätestatust üürniku kahjuks kõrvalekalduv kokkulepe on tühine. Seega, kui on eluruumi üürilepingus üürileandjale ette nähtud seaduses sätestatust paremad võimalused üürilepingut lõpetada üürileandja algatusel, siis need kokkulepped on tühised ning sellisel alusel tehtud üürilepingu ülesütlemise avaldus samuti tühine. Tähtajalist üürilepingut niivõrd lihtsalt üles öelda ei saa ning kui mõjuvat põhjust (üürniku poolset üürilepingu rikkumist) üürilepingu ülesütlemiseks üürileandjal ei ole, siis võite kuni üürilepingu tähtajani asja kasutada. Kui Teil endal puudub huvi asja edasise üürimise vastu, siis võite lepingu ka kokkuleppel lõpetada igal pooltele sobival ajal. Juhul, kui teie väidetud üürileandja ülesütlemisavaldus on tehtud õiguslikul alusel, milles võib küsimuses toodud asjaoludest tulenevalt siiski kahelda, siis tuleks vabastada korter ülesütlemisavalduses märgitud ajal. Kui aga ülesütlemisavaldus on tühine, siis ei pea korterit vabastama ja võib asja edasi kasutada üürilepingus sätestatud tähtajani.
Üürileandja ülesütlemisavalduses peavad sisalduma vähemalt järgmised andmed:
1) üüritud asi;
2) lepingu lõppemise päev;
3) ülesütlemise alus;
4) eluruumi üürilepingu ülesütlemise puhul ülesütlemise vaidlustamise kord ja tähtaeg.
Nimetatud nõuetele mittevastav ülesütlemine on samuti tühine.