Lepinguõigus


Küsimus: Kas tasub minna seda teed, et leppida panga suulise kokkuleppe?19.04.2012

Tere! Olin käendaja tuttavate firma nimele võetud laenule. 2 ülejäänud käendajat olid firma onamikud, abikaasad, firma ja nemad on praegu pankrotis. Pank on andnud asja kohtusse, nõuab minul kogu summat ja intersse. Kuna minu sissetulek ei ole rohkem kui 600 eurot ja väljaminekud sama suured, ei ole mul üldse raha, midagi maksta. Korter samuti laenuga ostetud ja maksab praegu vähem kui laen ise on. Pakkusin pangale maksa 100 eurot kuus. Nemad ütlesid, et saavad minuga suulise kokkuleppe sõlmida, aga paberitel seda ei tehta, sest minu sissetulekud ei luba kompromissilepingut sõlmida. Kas neil on üldse õigus midagi minult nõuda, sest tegelikult see pole ka minu võlg otseselt. Minu sissetulekutest ei ole midagi võtta. Ja mida tähendab suuline kokkuleppe? On vaja ikka, et oleks kokkulepe paberil, et tulevikul ei oleks probleeme?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui olete sõlminud käenduslepingu ning see ei ole tühine, siis käenduslepinguga kohustub käendaja kolmanda isiku (põhivõlgnik) võlausaldaja ees vastutama põhivõlgniku kohustuse täitmise eest. Kohustuse rikkumise korral vastutavad põhivõlgnik ja käendaja võlausaldaja ees solidaarselt ehk võlausaldaja võib kohustuse täitmist nõuda nii põhivõlgnikult kui ka käendajalt eraldi või kõigilt koos. Käendaja vastutab käendatava kohustuse eest täies ulatuses. Käendaja vastutab ka kohustuse rikkumisest tulenevate tagajärgede, eelkõige viivise ja leppetrahvi maksmise ning kahju hüvitamise eest, samuti lepingust taganemise või lepingu ülesütlemisega seotud kulude hüvitamise eest. Võla põhivõlgnikult sissenõudmisega seotud kulude hüvitamise eest vastutab käendaja, kui talle anti sissenõudmise kavatsusest õigeaegse teatamisega võimalus neid kulusid vältida.
Kompromisskokkuleppeid on alati võimalik sõlmida, kui selleks avaldavad pooled vastavat tahet. Vaidluste vältimiseks tuleks kokkulepped kindlasti kirjalikult vormistada ning kui on käimas kohtumenetlus, siis on võimalik teha kohtulik kompromissileping, mis esitatakse kohtule kinnitamiseks.