Lepinguõigus


Küsimus: Kes võib tsiviilhagi menetluses kostjat esindada ja kuidas see esindus vormistada?25.04.2012

Tere!
Kui kostjal pole võimalik tsiviilhagi menetlusel kohtus viibida, võib teda esindada esindaja (kui ma olen sellest õigesti aru saanud). Kes võib kostjat esindada - kas ilmtingimata juriidilise haridusega isik, pereliige või muidu hea tuttav, keda kostja usaldaks?
Kas volitus on vajalik? Kuidas ja kus seda vormistada?
Tänan vastuse eest!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Menetlusosaline võib menetluses osaleda isiklikult või tsiviilkohtumenetlusteovõimelise esindaja kaudu, kui seaduses ei ole ette nähtud teisti. Lepinguline esindaja võib kohtus olla:
1) advokaat;
2) muu isik, kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi;
3)üks hageja kaashagejate või üks kostja kaaskostjate volitusel;
4) menetlusosalise üleneja või alaneja sugulane või abikaasa.
Hea tuttav ei saa olla esindajaks, kui tal puudub seadusega nõutav õigusalane haridus. Ka kõik perekonnaliikmed ei saa olla esindajaks, välja arvatud ülaltoodud erandid.
Volituse andmine esindatava poolt on vajalik ning see vormistatakse kohtu jaoks lihtkirjalikult volikirjana, kus muu hulgas on määratud ära esindaja esindusõiguse ulatus (nt. esindatava esindusõigus konkreetses tsiviilasjas), volituste tähtaeg ning volikirja allkirjastamise kuupäev.