Lepinguõigus


Küsimus: Kas on olemas võla sissenõudekulu summa piir, mida inkassofirma saab võlgnikult nõuda?04.05.2012

Kas on olemas ajaline piirang, ehk mis aja jooksul saab firma esitada võlanõude inkassofirmale, et inkassofirma saaks võla võlgnikult välja nõuda? Kas on olemas võla sissenõudekulu summa piir, mida inkassofirma esitab võlgnikule? Kas see sõltub võla summast?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Nõude loovutamise tähtaega kolmandale isikule ei ole seadusega määratud, kuid ilmne on, et see peaks toimuma nõude aegumistähtaja sees, sest vastasel juhul ei ole võimalik nõude saajal nõuet võlgniku vastu maksma panna. Nõude aegumise korral kohaldab kohus aegumist kohustatud isiku nõudel. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on üldjuhul 3 aastat. Võlaõigusseaduse § 113 lg 5 sätestab, et võlausaldaja võib nõuda võlgnikult viivitusest põhjustatud mõistlike võla sissenõudmiskulude hüvitamist. Milline on mõistlik sissenõudmiskulu, tuleb hinnata igal üksikjuhtumil eraldi ning see on sõltuvuses kindlasti ka nõude suurusest. Üldiselt hüvitatakse siiski üksnes kohtumenetluse kulud, seal hulgas hagi esitamisel tasutud riigilõiv ja lepingulisele esindajale tasutud õigusabikulu õigusaktides sätestatud ulatuses.