Lepinguõigus


Küsimus: Kas võlakirjale allkirja kohale omakäeliselt kirjutatud nime saab tõlgendada allkirjana ja kas võlakiri kehtib mingi aeg?15.06.2012

Tegemist on tavalise lihtsa võlakirjaga, kus on lüngad, mida peavad osapooled täitma.

Võlgnik on oma käega täitnud vastavad lüngad ja allkirja koha peale on kirjutanud oma käega enda ees ja perekonna nime.
Kas säärane alla kirjutamine on nn õige ja paber on tugev, et kohtu poole pöörduda abi saamiseks?

Kui kaua kehtib võlakiri, st kas on mingi aeg mille jooksul alates lepingu sõlmimisest peaks hagi esitama, et mitte nn hiljaks jääda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Juhul, kui võlgnik on omakäeliselt lüngad täitnud ning allkirja kohale oma nime kirjutanud, siis peaks eeldama, et ta on nende tingimustega ja tahteavalduses väljendatuga nõustunud. Kindlasti on selline dokument tõendiks kohtumenetluses, mida tuleks enda õiguste kaitseks kasutada. Tehingust tuleneva nõude aegumistähtaeg on üldjuhul 3 aastat. Aegumistähtaeg on kümme aastat, kui kohustatud isik rikkus oma kohustusi tahtlikult.