Lepinguõigus


Küsimus: Kas lepingu üks pool peab vastama teise poole kirjadele, taotlustele?26.11.2012

Tere.
Parkija ja parkla valdaja vahel sõlmiti aastane kasutusleping. Parkla (osaliselt parkija kulul ehitatud) asub linna maal, mis anti tasuta rendile korteriühistule. Enne lepingu tähtaja lõppu esitas parkija tähtaja pikendamise taotluse, kuna tervislikel põhjustel on tal vajalik parkimisvõimalus elukoha läheduses. Parkla valdaja ei vastanud taotlusele enne lepingu tähtaja lõppu, vaid teatas 2 nädala möödudes keeldumisest. Kas lepingu asjus kirjadele vastamata jätmine on mingil määral kohustuse rikkumine, mis annab teisele poolele õigust kohustusest osaliselt/ajutiselt keelduda või lepingust taganeda (nt vastavalt võlaõigusseaduse §-le 101 jt)? Parkija on veendunud, et parklakohtade eraldamise kriteerium peab olema parkijatele läbipaistev, avalik ja mittediskrimineeriv ning palus keeldumist põhjendada (tuginedes võrdse kohtlemise seaduse §-le 1 ja 7). Kas parkijal on õigust kasutada parklat nii kaua, kuni asjakohase selgituse saabumiseni parklavaldaja poolt (või kohtuotsuseni, kui kasutustähtaja pikendamise küsimus vaidlustatakse maakohtus)?
Aitäh soovituste eest

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Eraõiguslikus suhtes näeb hea tava ette, et teise poole kirjadele/avaldustele vastatakse, kuid vastamata jätmine ei ole eraldi rikkumiseks. Avalikõiguslikus suhtes on haldusorgani poolt vastamine kohustuslik seaduses sätestatud tähtaegade jooksul. Parklat on õigus kasutada üksnes nii kaua kuni kehtib parkla kasutusleping. Vaidluse korral kohtus võib kohus oma kohtulahendiga määrata asja kasutamist kohtumenetluse ajaks.