Lepinguõigus


Küsimus: Mida ette võtta, kui hakati välja nõudma 13 aasta tagust võlgnevust, mille tegelik tekitaja on kohtus süüdi mõistetud?26.11.2012

Tere!
Pöördun Teie poole seoses oma pensionärist isa murega. Nimelt oli ta aastatel 1999-2003 ühe OÜ juhatuse ainuliige. OÜ tegevus on lõppenud ning OÜ-t enam ei eksisteeri. OÜ-l oli hulgiladu, kus töötas kodanik T. Nimetatud kodanik T. kuritarvitas minu isa usaldust ning tekitas laost kauba varastamisega OÜ-le üle 100.000 krooni suuruse kahju. Asi läks 1999.a. ka kohtusse, kus kodanik T tunnistati süüdi nimetatud kahju tekitamises. Varguse tõttu tekkis
OÜ-l võlg panga ees nimetatud summas.
Asi jäi pärast seda soiku - isa ei esitanud T.-le mingit nõuet, ma ei oska öelda, miks, ning keegi ei küsinud ka temalt mingeid rahasid.
Nüüd, aastal 2012 novembris sai isa kohtutäiturilt kirja, et hakatakse tema vanaduspensionist (mis on ca 400.- eurot) võlamakseid kinni pidama.
Küsin:
1. Kas siin ei ole võimalik kohaldada aegumist?
2. Kas on mingi võimalus, et kodanik T. ikkagi hakkaks enda tekitatud kahju hüvitama?
3. Al. 2002.a. on isa pensionär, kuid maksab oma pensionist tagasi võlga eraisikule ning seda igakuiselt kuni praeguseni. Olemas lihtkirjalik laenuleping, maksekorraldused. Kas täitur saab teisele võlausaldajale minevast summast kinni pidama hakata hoopis eelpoolmainitud panga summasid?
Palun nõu, mida teha. Tegelikult peaks ju võlga maksma T. kui kahju tekitaja?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimustele vastamiseks oleks vajalik teada täiendavaid faktilisi asjaolusid, sh. seda, et milline on täitedokument, mille on võlausaldaja kohtutäiturile täitmiseks esitanud teie isa vastu ning millal on see jõustunud ja nõue sissenõutavaks muutunud. Teie isa vastu ei saa menetleda nõuet täitedokumendi alusel, kus ta ei ole võlgnikuks. Sellest sõltuvad ka edasised asja võimalikud lahendused. Samuti oleks vajalik teada, mis laenuleping on sõlmitud eraisikuga jne. Neid küsimusi ei saa analüüsida ega lahendada lühidalt vastates.

Juhul, kui nõue on aegunud, siis tuleb esitada vastav vastuväide ning esitada sundtäitmise lubamatuks tunnistamise hagi kohtusse. Hetkel kehtivast seadusest tulenevalt jõustunud kohtuotsusega tunnustatud nõude, samuti kohtulikust kokkuleppest või muust täitedokumendist tuleneva nõude aegumistähtaeg on 10 aastat (05.04.2011 jõustunud redaktsioon). Enne nimetatud redaktsiooni jõustumist oli aegumistähtaeg 30 aastat.

Kui äriühing on likvideeritud, siis ei ole võimalik nõuda kahju hüvitamist likvideeritud äriühingule.