Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas lõpetada tähtajatu üürileping, kui soovin ise ostetud korterisse elama asuda?03.12.2012

Tere!
Omandasin kohtutäituri müügilt tähtajatu üürilepinguga korteri, kuhu soovin ise sisse kolida. Mis võimalused on mul kehtiva üürilepingu lõpetamiseks, mis on tehtud eelmise omaniku poolt 10-ks aastaks ja üüriga 1 euro kuus.
Kui üürnik keeldub peale lepingu lõpetamist väljakolimast ja korterit üleandmast, siis mis võimalused on mul oma korter kätte saada (politsei, kohtutäitur vms)?
Tänud ette!

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

VÕS § 323 lg 1 sätestab, et üürilepingust tulenevate õiguste ja kohustuste üleminekul uuele üürileandjale üüritud asja võõrandamisel (VÕS § 291) võib uus üürileandja üürilepingu kolme kuu jooksul VÕS §-s 312 sätestatud ülesütlemistähtaega järgides üles öelda, kui lepingut ei või varem lõpetada. Elu- või äriruumi üürilepingu võib omandaja sel põhjusel üles öelda üksnes juhul, kui ta vajab üüritud ruumi tungivalt ise.
Juhul, kui leping on üles öeldud või tuvastatakse lepingu tühisus, millisel juhul on leping kehtetu algusest peale ega oma õiguslikke tagajärgi, ning seega puudub üürnikul õiguslik alus asja kasutamiseks, siis on võimalik esitada üürniku vastu kohtusse nõue asja ebaseaduslikust valdusest väljanõudmiseks ning vastava kohustuse rikkumise korral ta sundkorras välja tõsta kohtulahendi alusel.