Lepinguõigus


Küsimus: Kinkeleping hooldamiskohustusega08.04.2011

Vanemad soovivad oma maja mulle kinkida - just mulle ja mitte mõlemale lapsele (tütar ja poeg).
Mina, minu tütar ja vanemad elame selles majas ning vend oma perega mujal. Vanemad soovivad lisada tingimuse, et pean neid mõlemaid surmani hooldama, siis saan pärisomanikuks.
Millised õigused ja kohustused kinkelepinguga kaasnevad?
Mida saan ise otsustada, kui leping on sõlmitud?
Kuidas vend saab sellesse sekkuda?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Sisuliselt on siis tegemist ülalpidamislepinguga, sest ülalpidamislepinguga kohustub üks isik (ülalpeetav) andma teise isiku (ülalpidaja) omandisse vara ja ülalpidaja kohustub ülalpeetavat viimase eluaja või muu kokkulepitud aja jooksul ülal pidama ja hooldama. Kui vara peab aga üle minema pärast ülalpeetava surma, kohaldatakse ülalpidamislepingule vastavalt pärimislepingu kohta sätestatut. Ülalpidamisleping peab olema notariaalselt tõestatud vormis. Täpsemad kohustused ning tingimused määratletakse poolte vahel lepingus, et millal vara üleminek toimub (ülalpeetava eluajal või pärast surma) ning kuidas ülalpidamine ja hooldamine peab toimuma. Ülalpeetav võib ülalpidamislepingust taganeda samadel alustel ja korras nagu kinkija kinkelepingust. Printsiibis on võimalik ka kinkelepingu sõlmimine ja vanemate kasuks tähtajatu ning tasuta isikliku kasutusõiguse seadmine, kuid isikliku kasutusõiguse seadmine annab isikule õiguse kinnisasja teatud viisil kasutada, ega reguleeri isikute ülalpidamist ning hooldamist.
Iga inimene võib teha oma varaga tehinguid ning kuna teie vend ei ole maja omanik ega ka tulevase tehingu pool, siis sellesse tehingusse ta sekkuda ei saa ning sellest tehingust temale õigusi ja kohustusi ei teki.