Lepinguõigus


Küsimus: Auto kasutusrendilepingu ennetähtaegne lõpetamine27.01.2011

Tere!
Seoses invaliidistumisega ja töökoha kaotusega soovisin lõpetada minuga sõlmitud autokasutusrendilepingut seoses minu sissetuleku olulise vähenemisega ja sellest tingituna tekkinud maksejõuetusest. Helistasin korduvalt liisingfirmasse ja informeerisin sellest. Soovitati auto ise ära müüa. Viisin auto müüki Tallinna kauplusesse, kelle kaudu ma vormistasin lepingu. Seal selgus, et enne nad autot müüki ei saa panna, kui olen tasunud käibemaksu 20000 krooni. Sõitsin Tartusse tagasi, sest puudus sellise summa tasumise võimalus ja keegi ka selle maksu kohustuslikust tasumisest ei maininud. Käisin tasuta õigusbüroos nõu küsimas ja nemad soovitasid teha liisingufirmasse avalduse, et leping lõpetada. Tegin avalduse ja leping lõpetati. Nüüd tuli nõue, kus peale maksmata arvete ja viivise nõutakse minult ka automüügist, mis müüdi jääk- ja turuväärtusest poole odavamalt, tekkinud kahju hüvitamist. Mina sõlmisin lepingu auto kasutamiseks, mitte väljaostuks, mistõttu tekib küsimus, miks pean ma nende omandi müügist tulenevate kahjumite ja kasumitega seotud olema. Kas on õigus nõuda minult müügikahju? Kas pean esitama vastuväite kohtule?

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Lepingulistes suhetes kehtib printsiip, et kohustused tuleb täita vastavalt kokkulepitule (VÕS § 8 lg 2, § 76). Lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine saab toimuda ainult seadusest või lepingust tuleneval alusel. Täpsemaid faktilisi asjaolusid teadmata olen veendunud, et töökoha kaotus lepingust tulenevaks aluseks ei ole. Samuti mitte seadusest tulenevaks liisingulepingu lõpetamise aluseks. VÕS § 97 näeb küll ette mõningad võimalused lepinguliste suhete vahekorra muutumisel lepingutingimusi muuta, kuid see eeldab kehtivat lepingut. Liisingulepingu tingimusi teadmata viitan VÕS § 367 lg 4 sätestatule, mille kohaselt tuleb liisingulepingu ülesütlemisel lisaks tasumata kuumaksetele liisinguandjale hüvitada ka lisakulud. Riigikohus on lahendis 3-2-1-56-08 leidnud, et hüvitama peab ainult mõistlikud lisakulud. Samuti märgib Riigikohus samas lahendis, et tühine on kokkulepe, mis paneb tagastatud liisingueseme võõrandamise hinnariski üksnes liisinguvõtjale (ehk teile), kes ei saa mõjutada müügiprotsessi. Ehk kui te väidate, et auto müüdi oluliselt alla turuhinna, siis tuginedes osundatud Riigikohtu lahendile tasuks kaaluda liisinguandja nõudele vastuväite esitamist.