Lepinguõigus


Küsimus: Kuidas saan ennast kaitsta, kui kinkijad soovivad kinkelepingust taganeda ja süüdistavad mind?26.02.2013

Kinkeleping on vormistatud 2007 a. Nende aastatega olen valduses toimetanud ja probleeme pole kinkijatega olnud. Kinkijad on üle 80 a vanad ja nende juures käib sotsiaalhooldaja abistamas mitmed aastad. Käesoleval aastal sain taganemise avalduse:
2.3 kingisaaja on viimastel aastatel oma käitumisega näidanud üles jämedat tänamatust kinkijate vastu, mis väljendub nii moraalses kui füüsilises vägivallas. Samuti on kingisaaja kui ka tema hõimlased ja pereliikmed käitunud ebahumaanselt ja solvavalt. Veel on kingisaaja ähvardanud kinkijaid elule ja tervisele ning ka nende varale ohtliku vägivallaga.
2.4 lisaks eeltoodule on kingisaaja ähvardanud võtta kinnisasja tagatisel laenu ja/või kinnisasi üldse võõrandada isikutele, kellega kooselu võib kinkijatele osutuda võimatuks.
2.5 kinkijad on elatanud inimesed, kelle tervis ja närvid ei pea sellises olukorras vastu ning nad soovivad saada tagasi kingitud kinnistu omandiõiguse ja täies ulatuses valduse.
Kuidas saan sellises olukorras ennast kaitsta?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Esiteks, kinkija saab taganeda kinkelepingust üksnes õiguslikul alusel ehk juhul, kui tema poolt etteheidetavad asjaolud on faktiliselt aset leidnud ja kingisaaja on näidanud kinkijate vastu jämedat tänamatust, kusjuures nende asjaolude toimumist peab ta ka tõendama. Kui neid ei ole toimunud, siis ei oma taganemisavaldus õiguslikke tagajärgi.
Teiseks, kinkija võib kinkelepingust taganeda ühe aasta jooksul alates ajast, mil ta sai teada või pidi teada saama oma taganemise õiguse tekkimisest. Seega, isegi kui kinkija poolt etteheidetud taganemisavalduse aluseks olevad teod on aset leidnud, kuid nendest on möödunud üle ühe aasta, siis kinkija on minetanud enda taganemisõiguse ja kingisaaja saab esitada ka nõude aegumise vastuväite.