Lepinguõigus


Küsimus: Tarbimislaenu ennetähtaegse tagastamise tingimused20.04.2011

Kas on seaduslik, kui pank küsib tarbijakrediidi ennetähtaegsel tasumisel tarbijalt 1,5% ennetähtaegselt tagastatavalt summalt?
Kas see ongi VÕS-is (§411 lg 1 ja 3) defineeritud krediidi kasutamata jätmise ajale langev muu kulu? Minu arvates on tegu pigem leppetrahviga, milleks puudub seaduslik alus.

Vastus: Janno Kuusk, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Tarbija õiguse tarbijakrediidilepingust tuleneva võlgnevuse ennetähtaegseks tagasimaksmiseks sätestab VÕS § 411, millise paragrahvi lõike 3 kohaselt võib krediidiandja nõuda intressi ja muid kulusid krediidilepingu esimese üheksa kuu eest ka juhul, kui tarbija täidab oma kohustused ennetähtaegselt. Arvestades eeltoodut, saab asuda seisukohale, et kui ennetähtaegne tagasimakse toimub peale üheksa kuu möödumist, vabaneb tarbija lõikes 3 nimetatud mistahes muude kulude tasumisest. Kui tagasimakse toimub esimese 9 kuu jooksul, võib kokkulepitud 1,5% suurust tasumäära käsitleda kokkuleppelise tasuna (muu kulu) ning sellisel juhul tuleks summa tasuda.