Lepinguõigus


Küsimus: Mis aja jooksul saab teostada ostueesõigust?25.04.2011

Tere,
Ostsin novembris 2010 kaasomandis olevast kinnistust ühe kaasomaniku osa. Ruumid sain kätte 4. jaanuaril 2011. Sellest teatati kirjalikus vormis, kus oli kirjas, et alates 05.01.2011 on ruumid üle antud uuele omanikule (teatel on soovi avaldanud kaasomaniku sekretäri allkiri teate kättesaamise kohta). Teatel puudus müügihind ja tehingu sisu, kuna müüdi mitut asja korraga ning kaasomand oli ainult osa tehingust. Sellest kuupäevast kahe kuu jooksul mingeid kaasomanike poolseid küsimusi ei esitatud ja seega polnud teema aktuaalne.

Aprilli keskel saadeti mulle notariaalselt kinnitatud ostueesõguse soov kaasomaniku poolt, milles viidatakse, et 07.03.2011 saadi teada olulist infot müügitehingu kohta (info sisu täpsustamata, kuid notari sõnul oli juttu hinnast).
Kas selline ostueesõiguse soovi esitamine on põhjendatud või on see siiski hilinenud?
Millised on soovitused edasiseks?
Kas kohtusse minek on mõistlik, kui ma ei reageeri tema soovile ning kaasomanik esitab kohtule hagi?
Kas on jõustunud mõni sarnase vaidluse kohtuotsus?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Märgin, et müüja peab ostueesõigust omavale isikule viivitamata teatama ostjaga sõlmitud müügilepingust ja selle sisust. Vastav müüja teatamiskohustus loetakse täidetuks ka siis, kui lepingust ja selle sisust teatab või lepingu esitab ostueesõigust omavale isikule ostja. Ostueesõigust võib teostada kahe kuu jooksul pärast eelnimetatud teate saamist. Seega kui teade anti üle 07.03.2011, siis ostueesõiguse teostamise tähtaeg on 2 kuud nimetatud kuupäevast arvates. Ostueesõiguse teostamise tähtaeg suulise teavitamise korral hakkab kulgema teavitamise hetkest ainult sel juhul, kui ostueesõiguslast teavitati müügilepingu kõikidest tema jaoks olulistest tingimustest. Kui ostueesõiguslane saab müügilepingu olulistest tingimustest teada kas omal algatusel või mõne kolmanda isiku vahendusel, hakkab ostueesõiguse teostamise mõistlik tähtaeg kulgema teadasaamisest.

Juhin tähelepanu, et ostueesõiguse teostamine toimub ostueesõigust omava isiku avalduse tegemisega müüjale, mitte ostjale. Juhul, kui müüjale on ostueesõiguse teostamise avaldus esitatud seaduses sätestatud korras ja tähtaegselt, siis on müüja jätkuvalt kinnisasja omanik ning kanne kinnistusraamatus Teie kui omaniku kohta on ebaõige. Sellisel juhul on ostueesõigust teostaval isikul õigus nõuda ebaõige kande kustutamist ja juhul, kui Te vabatahtlikult ei nõustu tahteavaldust tegema, siis saab Teie nõusolekut asendada kohtulahend. Siiski rõhutan, et Teie küsimusele täpsema vastuse saab anda üksnes pärast kõikide dokumentide ja asjaolude põhjalikku analüüsi ning kaalumist. Riigikohtu lahendid on kättesaadavad www.nc.ee koduleheküljelt.