Lepinguõigus


Küsimus: Millised on hilisemad riskid võlgnikult ostmisel?02.05.2011

Tere,

Plaanin kirjutada oma nimele võlgade katteks ühe garaazi, millel on võlg garaaziühistu ees. See isik on võlgu ka teistele, s.h. kohtutäiturile.
Ma soovin selle garaazi enda nimele kirjutada ja ühistule võla ära maksta.
Kas võib juhtuda, et notaritehingu käigus ilmneb keeld selle garaazi minu nimele kirjutamiseks?
Kas hiljem ei hakata seda tehingut niiöelda "tagasi kutsuma"?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Küsimusest ei selgu, milline õiguslik staatus on garaažil - kas tegemist on liikmelisusel põhineva garaaži kasutusuõigusega või omandiõiguse alusel kuuluva kinnisasjaga. Siiski juhul, kui kohtutäitur on garaaži arestinud, siis see sisaldab selle võõrandamise keeldu. Võlgnik peaks olema teadlik varast, mis on kohtutäituri poolt arestitud. Juhul, kui pärast võõrandamistehingut läheb müüja pankrotti, siis asja tagasivõitmine on seaduses sätestatud tähtaja jooksul võimalik, kui tehing kahjustas võlausaldajate huve. Tagasivõitmisel tunnistab kohus pankrotiseaduse §-des 110–114 sätestatud alustel kehtetuks võlgniku tehingu või muu toimingu, mis on tehtud enne pankroti väljakuulutamist ja mis kahjustab võlausaldajate huve. Kuivõrd tehing võlausaldajate huve kahjustab, tuleb hinnata igal üksikjuhul eraldi ning sõltub sellest, millistel asjaoludel ja ka millal tehing tehakse.