Lepinguõigus


Küsimus: Ei täideta tellimust, kas on õigust saamata jäänud tulule?16.05.2011

Tere.
Me esitasime sügisel ühele firmale toodangu tellimuse ja saime sellele kinnituse e-posti teel. Nüüd ei soovi see ettevõte meie tellimust täita, sest tal on kasulikum kaup oma poes maha müüa. Kas meil oleks alust kohtusse pöörduda? Kas VÕS alusel oleks meil õigus saamata jäänud tulule?

Vastus: Alo Pormeister, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirel & Partnerid OÜ, http://sirel.com/

Leping sõlmitakse pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe. Pakkumusele nõustumuse andmisega on leping sõlmitud ajast, mil pakkumuse esitaja nõustumuse kätte sai. Kui Teie poolt tehtud tellimust saab käsitleda pakkumusena ning saite kinnituse e-posti teel, mida saab pakkumuse nõustumuseks lugeda, ja on piisavalt selge, et kokkulepe on poolte vahel saavutatud, siis on poolte vahel leping sõlmitud. Leping on pooltele täitmiseks kohustuslik. Juhul, kui müüja rikub oma kohustust, siis on võimalik nõuda kohustuse (lepingu) täitmist ning kui on tegemist olulise lepingu rikkumisega, siis ka taganeda lepingust ja nõuda kahju hüvitamist. Lepingust taganemine on lubatud üksnes erandkorras ning hea usu põhimõttest lähtuvalt tuleb teisele poolele anda täiendav tähtaeg kohustuse täitmiseks. Täiendavat tähtaega andmata on õigus lepingust taganeda, kui rikuti kohustust, mille täpne järgimine oli lepingust tulenevalt teise lepingupoole huvi püsimise eelduseks lepingu täitmise vastu või kui teine lepingupool teatab, et ta oma kohustust ei täida. Täiendava tähtaja andmisel võib kahjustatud lepingupool määrata, et juhul, kui teine lepingupool ei täida täiendava tähtaja jooksul oma kohustust, loeb kahjustatud lepingupool ennast lepingust taganenuks.
Varaline kahju on nii otsene varaline kahju kui ka saamata jäänud tulu. Kahjunõude esitamisel kohtusse tuleb tõendada põhjusliku seose olemasolu ning kahju suurus tsiviilkohtumenetluses lubatud tõenditega.