Liiklusõigus


Küsimus: Liiklusväärteo aegumine18.07.2011

Tere! Sain 2009. aasta septembris Tallinn-Tartu maanteel varjatud jälgimisel teostatud kiirusemõõtmisega trahvi (väidetavalt +27km/h ). Trahv oli korduva rikkumise eest 18 000 krooni. Ma ei nõustunud kiiruse ületamisega ja kuna mulle ei võimaldatud näha radari näitu ega ka videot, kus ma kiirust ületaks, siis otsustasin trahvi mitte maksta. Kuna teadsin, et see aegub 18 kuu pärast. Elan enamuse ajast Eestist eemal ja nüüd ei saagi aru, kas siis see seadus enam ei kehtigi?
- Täitemenetluse seadustiku § 202 lg 1 kohaselt täitemenetlus väärteo asjas tehtud kohtuvälise menetleja otsuse või kohtuotsuse alusel määratud rahatrahvi sissenõudes lõpetatakse täitmise aegumise tõttu, kui rahatrahvi ei ole sisse nõutud karistusseadustiku §-s 82 sätestatud tähtaja jooksul. Nimetatud paragrahvi lõige 2 kohaselt on rahatrahvi täitmise aegumise tõttu täitemenetluse lõpetamise aluseks kohtutäituri või võlgniku avalduse lahendamisel tehtud KarS § 82 lg 1 p-i 3 järgi ei asuta otsust täitma, kui on möödunud kaheksateist kuud väärteo kohta tehtud otsuse jõustumisest.

Küsimus: kas ma ei saa enam taotleda kohtult trahvi tühistamist?

Tänan

M

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

2010.a alguses muutus karistusseadustiku § 82. Väärteoasjas tehtud otsuse täitmisele rakendatakse alates 01.01.2010 4-aastast aegumistähtaega. Samas tuleb asjades, milles aegumistähtaeg on hakanud kulgema enne 01.01.2010.a rakendada soodsamat seadust ehk lähtuda põhimõttest, et isiku olukorda raskendav karistusseadus ei oma tagasiulatuvat jõudu. 24.03.2011.a jõustunud täitemenetluse seadustiku § 202 muudatuse kohaselt lõpetab täitemenetluse kohtutäitur. Teie poolt viidatud säte, mille kohaselt on täitemenetluse lõpetamise aluseks täitmiskohtuniku määrus, on tunnistatud kehtetuks.