Liiklusõigus


Küsimus: Avariijärgne elu hulgivigastustega04.08.2011

2011. aasta märtsis toimus avarii, milles olin kannatanu pool. Avarii põhjustajal oli kindlustus korras ja sain isikukahju nõude neile esitada. Avarii tagajärjel olid vigastused järgmised: kopsurebend, roiete murrud (8 ribi, osaliselt 2 kohast), rangluu murd.
Tänaseni olen haiguslehel (120 päeva + ekspertiisi otsusega veel 2 kuud). Vajan ravimeid igapäevaselt. Töövõime ei ole endisele tasemele taastunud. Töötan turvateenistuses. Ainult töövõimetuspensionist elada on tänapäeval keeruline.
Seoses sellega sooviks saada lisateavet, millised oleksid seadusest tulenevad hüvitiste taotlemise võimalused?
Kuidas peaks edasi käituma?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Isikul, kelle tervist on õigusvastaselt kahjustatud, on õigus kahju tekitaja vastu esitada varalise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõue. Varaline kahju hõlmab eelkõige tervise kahjustumisega kaasnevate kulutuste hüvitamist (ravi, sh ravimid, erivahendid, saamata jäänud tulu jms materiaalsed väärtused). Varalise kahju hüvitab kahju tekitaja eest üldjuhul kindlustus. Selle kahju hüvitamist, mida kindlustus ei hüvita, on võimalik nõuda kahju tekitajalt. Samuti on võimalik nõuda mittevaralise kahju hüvitamist. Mittevaraline kahju on rahaliselt hinnatav hüvitis tervise kahjustumisega kaasneva valu, vaeva, läbielamiste ja heaolu languse eest nii minevikus, olevikus kui ka tulevikus. Vaidluse korral mittevaralise kahju suuruse üle, otsustab mittevaralise kahju suuruse kohus. Kahjunõuded aeguvad 3 aasta möödumisel ajast, mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai.
Edasine käitumismudel: Tehke endale selgeks, millised kahjunõuded saate esitada kindlustusele ning millised tuleb esitada otse kahju tekitaja vastu. Selguse saamisel esitage oma nõuded kirjalikult. Vastavalt kohustatud poole vastutegevusele saate otsustada, kas on vajalik kohtusse pöördumine või mitte.