Liiklusõigus


Küsimus: Parkimisala piiravad jooned olid kulunud28.09.2011

Tervist!
Ühel tõsiselt vihmasel ja pimedal õhtul sai auto pargitud Solarise keskuse ja Eesti Panga vahele teelaiendile kahe teise auto vahele külgboksi. Parkimist keelavat märki seal ei ole, küll aga mõnevõrra kulunud kollane joon. Tagasi tulles olin saanud hoiatustrahvi. Autost väljudes olin küll joont näinud, kuid pidasin seda valgeks jooneks, nagu kõik ülejäänud (sinna on maha joonistatud busside suuruses parkimiskohad, kuid teiste parkivate autode vahel tundusid need tavalised). Joon ise oli parkimise ajal vee all ja sügisõhtud pimedad. Munitsipaalpolitsei tehtud piltidest on ainult ühel aru saada, et tegemist kollase joonega, kuigi nemad kasutasid ju välklampi. Kas sellist asja on mõtet vaidlustada?

Asja teine pool on, et trahv on tehtud sätte alusel, mis reguleerib parkimist nii, et see ohustab või takistab oluliselt teisi liiklejaid. Nagu öeldud, oli tegu hilise õhtutunniga, kus busse ei liikunud. Pealegi oli bussidele liikumiseks küllaga vaba ruumi. Samuti on hoiatusmenetluse paberil jäetud tühjaks kohad "oht teistele liiklejatele väljendus" ja "Liikluse häirimine väljendus".

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Hoiatustrahvi vaidlustamisel oleks mõtet juhul, kui vaidlustamine võiks tõenäoliselt viia menetluse lõpetamiseni väärteokoosseisu puudumise tõttu ehk Sinu mittekaristamiseni. Silmas tuleb pidada seda, et hoiatustrahvi vaidlustamisel uuendatakse väärteomenetlus ning asjas kogutud tõendite pinnalt tehakse otsus Sinu karistamise või mittekaristamise kohta. Kui kohtuväline menetleja leiab tõendid olevat karistuse määramiseks piisavad, ületab määratav karistus tõenäoliselt praeguse hoiatustrahvi suuruse. Siin peitub vaidlustamise mõtte majanduslik aspekt - soovimatu lahendi puhul võib rahaline väljaminek olla suurem, kui praegu ning lisaks kantakse karistusandmed ka Karistusregistrisse (hoiatustrahvi puhul mitte). Küsimuses esitatud väidete pinnalt ei saa ma siinkohal anda hinnangut sellele, kuidas menetleja tõendeid hindab või millised saavad olema tõendid väärteomenetluse läbiviimisel enne otsuse tegemist. Seega ei ole hetkel võimalik anda ühest vastust küsimusele, kas konkreetset hoiatustrahvi on mõtet vaidlustada või mitte või milline oleks võiduperspektiiv. Üldjuhul peavad liikluskorraldusvahendid olema loetavad ja arusaadavad neile, kellele need on mõeldud. Kui on võimalik tõendada, et kollane teekattemärgis ei olnud piisava hoolsuse korral nähtav ja arusaadav, võib kaebusel olla perspektiivi.