Liiklusõigus


Küsimus: Mida võtta mittevaralise kahju nõude arvestamise aluseks?01.11.2011

Tegemist oli tahtliku ettesõiduga 11.05.2008. Olin teatanud mõni päev varem suhte lõpetamisest. Avariijärgselt hakkasid tekkima stress, unehäired, paanikahäired...kuni 2010 olin sunnitud pöörduma eriarsti vastuvõtule. Töölkäimine muutus võimatuks (õpetaja), olen juba pikemat aega alaliselt töövõimetu - töövõime kaotus 80%. Tekkinud funktsioonihäireid on võimalik leevendada, kuid need ei taastu enam kunagi. Nüüd soovin taotleda kohtu kaudu mulle tekitatud mittemateriaalse kahju hüvitamist. Kas aluseks võtta töövõimetuse tuvastamise aeg? Kui poleks antud juhtumit olnud, käiksin tööl. Igakuiselt jääb saamata 250,00 eurot. Millega on oluliselt halvenenud minu heaolu, võimalused (pean rohtusid ja teatavaid abivahendeid kaasas kandma). Milline oleks see nn. mõistlik summa mida välja nõuda? Kas lähtuda oma saamatajäänud kuupalga osast 2 aasta jooksul või lähtudes oma haridustasemest (2 magistrikraadiga võrdse kvalifikatsiooni omamine)?
Juhile määrati trahv 4800.00 kr ja algatati väärteomenetlus. Tõendid liiklusõnnetuse ja kaasreisijana olemise kohta on olemas.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kahju hüvitamise nõude aegumistähtaeg on 3 aastat ajast, mil isik kahjust ja kahju hüvitama kohustatud isikust teada sai või pidi teada saama. Seega, kui aluseks võtta liiklusõnnetuse toimumise aeg ja väita, et kahju tekkis selle tagajärjel ja sel hetkel, siis on Teie nõue aegunud. Kui kahju tekkis hiljem e. kui te saite sellest teada hiljem ja see hilisem teadasaamine oli Teile vältimatu, algab kahjunõude aegumise tähtaja kulgemine sellest hetkest. Paraku on Teie küsimus liialt üldine, et pelgalt selle põhjal siinkohal määratleda Teie nõude aegumistähtaja kulgemise algust ja öelda, kas nõue on aegunud või mitte. Lisaks märgin, et nõuded, mis seonduvad töövõimetuse ja õnnetuse eelse ajaga võrreldes vähenenud sissetulekuga, on varalise kahju kategooriasse kuuluvad. Nende nõuete rahuldamine (juhul, kui aegumistähtaeg lubab ja põhjuslik seos liiklusõnnetusega on tõendatud), kuuluvad hüvitamisele ka liikluskindlustuse seaduse alusel.