Liiklusõigus


Küsimus: Kas see on "õigusvastaselt või süüliselt", kui võtsin ühendust kahjusaajaga järgmisel päeval?18.05.2021

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue sõidukijuhi vastu, kui sõidukijuht põhjustas kindlustusjuhtumi ning lahkus pärast kindlustusjuhtumit õigusvastaselt ja süüliselt.
Mida täpsemalt tähendab õigusvastaselt ja süüliselt?
Kui ma sõitsin hommikul vara aia katki, läksin koju kuna ei hakanud inimest hommikul kell kuus tüütama ja võtsin kahju saajaga ühendust järgmisel päeval, kas see on õigusvastaselt või süüliselt ning mulle võib esitada tagasinõude?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Reeglid juhi tegutsemisele liiklusõnnetuse toimumisel on sätestatud liiklusseaduse (LS) 10.peatükis (§ 169). Osundatud paragrahvi lg-te 4 ja 5 kohaselt juhul, kui kahju põhjustajal ja kahju saajal ei ole võimalik vahetult sündmuskohal liiklusõnnetust omavahel kirjalikult vormistada, tuleb liiklusõnnetusest teatada politseile. Olukorras, kus kahju tekitaja ja kahjustatud aia omanik e. kahju saaja ei olnud sündmuse järgselt LS § 169 lg 4 p-des 2-5 kirjeldatud viisil toiminud ja kahju põhjustanud juht lahkus liiklusõnnetuse sündmuskohalt, siis on selline lahkumine õigusvastane. Kui puuduvad süüd välistavad asjaolud (alaealisus, süüdimatus), siis ka süüline tegevus.

Samas, kui kahju saajaga võeti ühendust järgmisel päeval ja kahju saaja ei olnud veel jõudnud kahjuteatega politseisse või kindlustusse pöörduda ning informatsioon sellest, et kahju tekitaja õigusvastaselt ja süüliselt kahju tekitamise kohast lahkus, ei ole kindlustuseni jõudnud, siis tõenäoliselt ei kerki ka küsimust tagasinõude osas. Kui info lahkumise osas peaks aga jõudma kindlustuseni, ei saa tagasinõude esitamist kindlustuse poolt välistada.