Liiklusõigus


Küsimus: Millel saab kahjunõude esitamisel tugineda, kui vaidluse all on see, kas tegemist oli üldse teega ja löökauguga?14.04.2022

Tere!
Millel saab kahjunõude esitamisel tugineda, kui vaidluse all on see, kas tegemist oli üldse teega ja löökauguga? Tavakodanik näeb informatiivsetest andmetest, et tegemist on KOVile kuuluva transpordimaaga, mis on maa-ameti maanteeameti kaardikihil märgitud kui avalikus kasutuses kohalik tee. Seetõttu kuvavad teed ka regio, waze, googlemaps. Tekkis kahju antud teel sõites, talvel kui kogu tee oli jää ja lompidega kaetud. Tee algab õueala märgiga, puudub umbtee märk ja jätkub visuaalselt kuni järgmise suurema teeni. Tegemist on korterelamute piirkonnaga. KOV vaidleb, et tegelikult tee katkeb mingis lõigus ära ja koht kus õnnetus juhtus on tegelikult haljasala. Kas sellisel juhul ei peaks tee alguses olema umbtee märki, antud haljasala lõigus kus tee katkeb keelumärki vm tähistust, mis näitaks et tee katkeb? Näha on, et ka antud lõiku kasutatakse sõitmiseks. Ortofotolt on näha, et suvel on tõesti ala osaliselt kruusa-pinnase kattega. Samas ei olnud see talvistes oludes kuidagi tuvastatav. KOV ei anna ka infot, kus antud omavalitsusele kuuluvad avalikult kasutatavad teed siis paiknevad.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Tee ohtliku seisundi tõttu kahju tekkimise ja sellise kahju hüvitamise nõude osas ei ole tegelikult tähtsust, kas tee on avalikus kasutuses või mitte. Ka eratee omanik vastutab üldistel alustel. Määravaks tuleb ilmselt pidada vaidlust selle üle, kas tegemist oli teega või mitte. Teed defineeritakse, kui jalakäijate või sõidukite liiklemiseks avatud rajatis või maaomaniku poolt liikluseks ette nähtud muu ala (LS § 2 p 81). Ka kõvakatet mitteomav tee on ikkagi tee - pinnastee on põllu-, metsa-, või muu selline pealiskihita tee, mis on teeks rajatud või sõidukite liiklemise tulemusena selleks kujunenud (LS § 2 p 81). Avalikult kasutatavale teele (sh avalikult ligipääsetavale erateele) on kehtestatud seisundinõuded (Majandus- ja taristuministri 14.7.2015.a määrus nr 92 "Tee seisundinõuded". Kui pinnastee on tekkinud kujunenud sõidukite liikluse tulemusena, tuleb minu hinnangul sellise tee suhtes lähtuda pinnasteele esitatud nõuetest. Pinnasteele kehtivad kruusateele esitatavad asjakohased nõuded. Edasi tuleb hinnata, kas kahju saabumise kohta saab käsitleda teena, kas tegemist on pinnasteega, kas teel on omanik ja kas omanik on oma kohustusi rikkunud. Arvesse tuleb võtta ka sõidukijuhi enda käitumist, sh asjaolu, kas tee seisund oli arusaadav, kas juht tegi endast kõik mõistliku, et kahju ära hoida või vähendada jms hoolsusnõuded. Küsimuse sisuline lahendamine eeldab sündmuse asjaolude põhjalikumat analüüsi ja siinkohal olemasolevate andmete pinnalt seda võimalik teha ei ole.