Liiklusõigus


Küsimus: Kui muudan oma elukohaks Eesti aadressi, kas Soome juhiluba jääb kehtima (Eestis ei saa ma karistuse tõttu 3 aastat lube)?09.01.2023

Olen varasemalt karistatud joobes sõitmise eest ja sain 3-aastase juhilubade keelu (eksamile ei saa registreerida enne, kui karistus on arhiivis ehk 3 aastat). Seega tegin endale juhiload Soomes, kuid nüüd elan jälle Eestis. Küsimus siis selline, kui ma muudan oma elukoha Eesti aadressile, kas Soome juhiluba jääb kehtima? Kas mul üldse on võimalik see Eesti oma vastu vahetada arvestades, et karistus ei ole arhiveeritud?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Küsimuses esitatud andmed ei ole ammendava vastuse andmiseks piisavad. Soomes (aga ka mistahes teises EL liikmesriigis) välja antud juhiloa kehtivuse eelduseks on, et juhiloa omaniku alaline elukoht juhiloa saamise ajal asus juhiloa väljastanud riigis. Liiklusseadus sätestab võimaluse, et Transpordiamet võib EL liikmesriigis välja antud juhiloa tunnustamisest keelduda, kui teise Euroopa majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni pädeva ametiasutuse poolt juhiloale kantud märgetest tulenevate andmete põhjal või selle ametiasutuse väljastatud muu vaieldamatu teabe põhjal on tõendatud, et juhiloa väljastamise ajal ei elanud isik alaliselt juhiloa väljastanud riigis. Sellisel juhul saab juhiloa vahetada Eesti juhiloa vastu pärast juhtimisõiguse saamiseks nõutava liiklusteooria- ja sõidueksami edukat sooritamist.

Alalise elukohana liiklusseaduse tähenduses käsitletakse kohta, kus isik tavaliselt elab iga kalendriaasta jooksul vähemalt 185 päeva isiklike või tööalaste sidemete tõttu, või kui tööalased sidemed puuduvad, seoses isiklike sidemetega, millest ilmneb nimetatud isiku märkimisväärne seos tema elukohaga. Kui isiku tööalased ja isiklikud sidemed on eri kohtades ja ta elab seetõttu järgemööda kahes või enamas Euroopa Liidu liikmesriigis asuvas eri kohas, loetakse tema alaliseks elukohaks tema isiklike sidemetega seotud koht, kui ta sinna korrapäraselt tagasi pöördub. Alalist elukohta tõendavad rahvastikuregistri andmed. Isik on kohustatud tõendama oma alalist elamist Eestis.

Kui on tõendatav, et alaline elukoht oli juhiloa saamise ajal Soomes, siis kehtib selline juhiluba Eestis kuni juhiloale märgitud kehtivusaja lõpuni või 18.jaanuarini, 2033.a, kui juhiloa kehtivusaeg on pikem, kui 15 aastat (LS § 99 lg 5). Seega ei ole sisuliselt kiiret vajadust Soome juhiloa vahetamiseks Eesti juhiloa vastu. Seda siis eelpoolmärgitust siiski tingimusel, et alaline elukoht oli juhiloa saamise hetkel Soomes LS § 100 lg 2 tähenduses.