Liiklusõigus


Küsimus: Mis summaga peaks arvestama kui võtta advokaat endaga politseisse kaasa?06.06.2023

Tere. Mulle esitati politseisse kutse. Kas on võimalik ja palju see umbes maksaks kui näiteks teie või keegi teine advokaat või jurist kaasa endaga võtta? Seda selles mõttes et nad mulle midagi kaela ei määriks ilma asjata.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Esmalt oleks hea teada saada, mis põhjusel ja kellena Teid politseisse kutsuti. Näiteks, kui Teid on kutsutud väärteomenetluses tunnistajana, siis ei ole väärteomenetluses tunnistajale ette nähtud õigust kasutada esindaja abi. Kaitsja/esindaja abi võib kasutada väärteomenetluses menetlusalune isik ja kriminaalmenetluses nii kahtlustatav kui ka tunnistaja. Seega esimene samm oleks välja selgitada kutsumise põhjus ja menetlusseisund, mis Teile on politsei pool omistatud, samuti menetlustoiming, mille läbiviimiseks Teid kutsutakse.

Kui kutse esitatakse juba alustatud menetluses, peab kutsel olema kajastatud järgmised andmed (VTMS § 40 lg 2):

1) füüsilise isiku kutsumise korral tema ees- ja perekonnanimi ning elukoha aadress, juriidilise isiku kutsumise korral tema nimetus ja asukoha aadress;
2) kohtuvälise menetleja kutsumisel kohtuvälise menetleja nimetus ja asukoha aadress;
3) kutsumise põhjus ja kellena isik välja kutsutakse;
4) väärteo kvalifikatsioon ning, kui väärteomenetlus on alustatud isiku suhtes, siis isiku ees- ja perekonnanimi;
5) ilmumise aeg ja koht;
6) menetlusaluse isiku kutsumise korral tema õigused ja kohustused vastavalt käesoleva seadustiku §-le 19;
7) kas menetlusaluse isiku kutsumise korral on tema ilmumine kohustuslik ning ilmumata jäämise tagajärjed vastavalt käesoleva seadustiku §-le 43;
8) kas kohtuvälise menetleja kutsumise korral on tema ilmumine kohustuslik;
9) tunnistaja kutsumise korral tema ilmumise kohustuslikkus ning ilmumata jäämise tagajärjed vastavalt käesoleva seadustiku §-le 43;
10) kohustus teatada ilmumata jäämisest ja selle põhjusest.

Nende andmete esitamiseks on menetleja kohustatud ka juhul, kui kutse esitatakse telefoni teel.

Kui menetlust veel ei ole alustatud ja isiku politseiasutusse kutsumine toimub nö järelevalvetegevuse raames, peab kutse sisaldama järgmisi andmeid:

1) haldusorgani nimetus;
2) kutsutava isiku nimi;
3) ilmumise koht ja aeg;
4) selgitus, mis asjas, kellena ja millise eesmärgiga isik välja kutsutakse;
5) ilmumata jäämise tagajärjed.

Seega on Teie õiguseks kutsujalt uurida, mis põhjusel ja kellena Teid politseisse kutsutakse ning vastavalt saadud selgitustele saate siis otsustada, kas Teil on õigus ja kas soovite kaitsja/esindaja kaasamist menetlustoimingule.