Liiklusõigus


Küsimus: Millal aegub kindlustusandja regressinõue kindlustusvõtja vastu?19.12.2011

Kindlustusandja on hüvitanud liiklusõnnetusega tekitatud kahju (surmaga lõppenud liiklusõnnetus) - millal, pole teada, sest kindlustusandja ei ole täitnud LKindlS § 46 lõikest 1 tulenevat kohustust saata kindlustusvõtjale otsust. Kindlustusandaja regressinõude aluseks on LKindlS § 48 lõige 2 punkt 4 (regressinõude alus pidi olema kindlustusandjal teada koheselt).

Kas kindlustusandjal oli õigus kohtusse pöörduda regressinõudega, kui ta pole kindlustusvõtjale saatnud otsust (LKindlS § 46 lõige 1) ning teinud ettepanekut vabatahtlikult hüvitada kahju kindlustusandjale (ka seadusest tulenev kohustus)?
* Kas kindlustusandja regressinõudele kindlustusvõtja vastu kohaldub VÕS § 475 või üldine kolme aastane aegumine?
Seega, kas kindlustusandja regressinõue kindlustusvõtja vastu aegub näiteks: liiklusõnnetus toimus mais 2008, regressinõue aegub 01. jaanuar 2012?
Kindlustusvõtja sai kindlustusandja poolt kahju hüvitamisest kannatanule teada maksekäsukiirmenetluse ettepaneku kättesaamisel.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kindlustusvõtjale otsuse saatmata jätmine ei tähenda, et regressinõuet kindlustusvõtja vastu ei saaks esitada kohtusse. Küsimus võib aga siiski tekkida kohtumenetlusega kaasnevate kulude kindlustusvõtjalt väljamõistmise põhjendatuses.

Liikluskindlustuse lepingust tuleneva regressinõude aegumistähtaeg on 3 aastat nõude sissenõutavaks muutumisest. Minu hinnangul muutub regressinõue sissenõutavaks liiklusõnnetuse toimumisest.

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine kohtule on võrdsustatud hagi esitamisega ning see peatab aegumistähtaja kulgemise e. kui maksekäsu kiirmenetluse avaldus on esitatud enne aegumistähtaja saabumist, ei ole nõue aegunud ning aegumistähtaja edasine kulgemine on peatunud.