Liiklusõigus


Küsimus: Minu arvates on see topeltkaristamine, kas see on õige, et ma ei saa niipea lube taotleda?15.02.2012

Tere!
Mind süüdistatakse selles, et ma rikkusin Liiklusseaduse § 69 lg 1 ja lg 4 p 1 nõudeid sellega, et juhtisin 28.07.2011 alkoholijoobe seisundis mootorsõidukit. Sellega panin toime KarS § 424 järgi kvalifitseeritava kuriteo, so mootorsõiduki juhtimise joobeseisundis.

Kokkuleppe sisu.
KarS §-s 424 ettenähtud kuritegude toimepanemise eest nõuab prokurör kohtus süüdistatavale karistuseks 4 kuud vangistust.
KarS § 68 lg 1 alusel lugeda eelvangistuses viibitud aeg 28.07.2011.a, s.o 1 päev karistusaja hulka ning lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks karistuseks mõista 3 (kolm) kuud ja 29 (kakskümmend üheksa) päeva vangistust.
3(3)
KarS § 74 alusel määrata, et mõistetud karistust ei pöörata täielikult täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane 2 (kahe) aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ning täidab talle katseajaks kooskõlas KarS §-ga 75 pandud kontrollnõudeid ja kohustusi.

Kahetsedes oma tegu asusin nüüd autokooli õppima. Lõpetades selle, läksin ARK-i ja seal öeldi, et saan eksamitele alles 1 aasta pärast, aga seda veidi edasi uurides selgus, et mind lastakse alles 5 aasta pärast sinna eksamitele. Miks karistatakse inimest topelt? Mul on tingimisi karistus ja lisaks ei saa 5 aastat esmast juhtimisõigust kuna karistuse aegumine hakkab kehtima alles 2 aasta pärast kui tingimisi karistus lõppeb. Mida teha?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

LS § 106 lg 1 p 4 kohaselt antakse auto ja mootorratta juhtimisõigus isikule, kellel ei ole karistatust karistusseadustiku 23.peatükis sätestatud liiklussüüteo eest. Sellesse peatükki kuulub ka KarS § 424.
Karistatus on olemas, kui isikule määratud karistuse kohta karistusregistrisse kantud andmeid ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud. Karistusandmed II astme kuriteo eest mõistetud karistuse kohta kustutatakse karistusregistrist, kui tähtajalisest vangistusest või rahalisest karistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat. Katseaeg oli Teil 2 aastat. Seega ei saa tõepoolest karistusandmeid kustutada enne 5 aasta möödumist. Seda tingimusel, et enne karistusandmete kustutamise tähtaja saabumist ei pane Te toime uut väär- või kuritegu. Uue väärteo või kuriteo toimepanemisel hakkab karistusandmete kustutamise tähtaeg kulgema uue väärteo või kuriteo eest määratud karistuse ärakandmisest.
LS § 106 lg 1 p 4 piirangu vajalikkust seaduse eelnõu seletuskirjas sisuliselt põhjendatud ei ole. Sätte taga võib näha seaduseandja soovi tagada, et esmast juhtimisõigust taotlev juht on õiguskuulekas ning tema isikust tulenev liiklusrisk ei oleks suur. Liiklusturvalisuse tagamise ja suurendamise soovi ja vajadust silmas pidades on seaduseandja mõttekäik mõistetav.
Samas ei saa välistada LS § 106 lg 1 lg-s 4 sätestatud piirangu vastuolu põhiseaduses nimetatud võrdsusõiguse printsiibi ja proportsionaalsusprintsiibiga. Vastuse, kas LS § 106 lg 1 p 4 sisaldab ka lubamatut põhiõiguste riivet, annaks liiklusseaduse kõnealuse sätte põhiseaduslikkuse kontroll.