Liiklusõigus


Küsimus: Kas liiklustrahvi maksmiseks on võimalik saada ajapikendust?22.02.2012

Tere, 2010. a lõpus sai poiss (täisealine) liiklustrahvi. Esitasime avalduse, saime aastaks maksepikenduse. Iga kuu maksime mingi summa. 2011. a lõpuks oli trahvisumma veel täismahus maksmata.
Trahvi saaja ei oma sissetulekut, on õpilane kutsekoolis, lõpetab 2013. a.
Palun, kas on võimalik saada veel mingil moel trahvi maksepikendust? Kas on üldse mingeid võimalusi, et taotleda veel maksepikendust? Mis järgneb, kui trahv nõutud ajaks (märts 2012 a) maksmata jääb?
Suur aitäh!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteomenetluse seadustiku § 209 lg 2 - Kui on asjaolusid, mille tõttu ei ole viivitamatult võimalik täita väärteo eest karistusena kohaldatud rahatrahvi, võib lahendit täitmisele pöörav maakohus või kohtuväline menetleja süüdlase avalduse alusel oma määrusega rahatrahvi täitmisele pööramise edasi lükata, märkides määruses edasilükkamise alguse ja lõpu kuupäeva.

Minule teadaolevalt ei anna menetleja pikendust rohkem, kui 6 kuud kuni 1 aasta. Täpsema info saamiseks tuleb pöörduda lahendi teinud kohtuvälise menetleja poole.

Kui trahv jääb nõutud ajaks tasumata, pöörab menetleja selle täitmisele kohtutäituri vahendusel. Sellisel juhul lisanduvad trahvile ka kohtutäituri tasu ja täitekulud.