Liiklusõigus


Küsimus: Kas omanik võib lasta tema maale pargitud auto teisaldada?05.03.2012

Kas omanikul on õigus lasta auto teisaldada, kui võõras auto on pargitud eramaale? Kas peaks olema selleks mingi märgistus nähtaval ja kui, siis kust sellist keelumärki saaks osta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Liiklusseaduse § 186 lg 2 kohaselt võib parkimist korraldav teeomanik või teehoiu eest vastutav isik lasta liiklust häirivalt või ohustavalt pargitud sõiduki ümber paigutada valvega hoiukohta liiklusseaduse §-s 92 sätestatud tingimustel ja korras.

LS § 92 lg 2 sätestab järgmised teisaldamise alused ja tingimused:

Sõiduki võib teisaldada valvega hoiukohta, kui sõiduk on pargitud:
1) nii, et see on ohtlik teistele liiklejatele või häirib oluliselt liiklust;
2) nii, et see kahjustab teed või haljasala;
3) selleks keelatud kohas nii, et see segab tee, haljasala, hoonete või rajatiste hooldustöid;
4) puudega inimese sõiduki parkimiskohale liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardita;
5) kõnniteel, ohutussaarel või eraldusribal, välja arvatud liikluskorraldusvahendiga tähistatud parkimiskohtades;
6) õue ja teega külgneva ala sissesõidul, samuti garaaži kasutamist takistav sõiduk garaaži sissesõidul;
7) teisaldamist tähistava liiklusmärgiga märgistatud alale õigusvastaselt;
8) ühissõidukirajale.

Silmas tuleb pidada, et ülaltoodud juhtudel on sõiduki teisaldamise õigus politseiasutusel ja kohalikul omavalitsusel ning eratee omanikul on õigus nõuda sõiduki teisaldamist käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhtudel politseiasutuselt või kohalikult omavalitsuselt.

Samuti tuleb silmas pidada seda, et ülalnimetatud juhtudel võib sõidukit teisaldada ainult siis, kui sõiduki juures ei ole juhti või sõiduki omanikku, valdajat või tema esindajat või sõidukis ei viibi sõitjat või kui asjaosalised ei ole võimelised või keelduvad valesti pargitud sõidukiga tekitatud takistuse või ohu kõrvaldamisest. Selle asjaolu otsustab siis kohapeal juba konkreetselt teisaldamismenetlust toimetav ametnik.

Kui Teie juhtumi korral ülalmärgitud tingimusi ja aluseid ei esine, siis ei ole Teil õigust lasta Teie maal seisvat sõidukit teisaldada. Eramaa, kui selline ei tähenda, et sõiduki parkimine sellel oleks keelatud. Parkimiseks keelatud/lubatud kohad tähistab teeomanik liiklusmärkidega (LS § 6).

Allolevatel linkidel on mõned märkide tootjad:
http://www.tartekplus.ee/index.php?page_id=1
http://www.malberg.ee/tooted.php?leht=3
http://signaal.ee/teenused.html