Liiklusõigus


Küsimus: Kas maja omanik peab hüvitama katuselt autole kukkunud jää tõttu tekkinud kahju?08.03.2012

Tere,
Pargin autot Tallinna vanalinnas hoovis, selleks on suuline kokkulepe hoovi omanikuga. Hooviga külgneva maja katuselt kukkus alla jäätükk, mis lõhkus ära minu auto tule. Maja, mille katuselt jää alla kukkus, ei kuulu hoovi omanikule, ohtlik ala ei olnud piiratud ning olin üritanud parkida võimalikult ohutusse kaugusesse jääst, majast. Kahjuks siiski õnnetus juhtus. Mul on küll kaskokindlustus, kuid tekitatud kahju jääb alla omavastutuse piiri - pean ise remondi kinni maksma. Olen võtnud ühendust maja omanikuga, kes ei ole nõus tekitatud kahju hüvitama, väites, et mina ei oleks tohtinud antud kohas parkida. Olukord on fikseeritud ka munitsipaalpolitsei poolt, olemas tunnistajad.
Minu küsimused: kas ja mis alustel on mul õigus nõuda maja omanikult mulle tekitatud kahju hüvitamist? Kas maja omanikul on mingitel põhjustel võimalik keelduda kahju hüvitamisest?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

VÕS § 1059 kohaselt vastutab ehitisealuse maa omanik ehitiselt jääpurikate ja muu sellise eraldumise ja allalangemise tõttu tekkinud kahju eest, välja arvatud juhul, kui ta tõendab, et kahju põhjustas vääramatu jõud või kannatanu tegevus.

Tallinna linna heakorra eeskirjade § 5 lg 1 p 9 kohaselt peab kinnistu ja ehitise omanik kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama ohu korral ja ohu kõrvaldamise tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates ohuala ajutise piirdeaiaga ning paigaldades nähtavale kohale infotahvli, millele on märgitud ohu liik, ohu likvideerimise eest vastutava isiku nimi ja telefon, töö algus- ja lõpptähtaeg. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia ja infotahvli paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud ohu kõrvaldamise kohustusest.

Ülalesitatud regulatsioon sätestab ehitise või kinnistu omaniku kohustuse tagada, et ehitiselt ei pudeneks lund, jääpurikaid ja muid ohtlikke esemeid ning kui sellise kohustuse täitmata jätmise tõttu tekib kahju, siis kohustub omanik kahju hüvitama.

Omanik vabaneb kahju hüvitamise kohustusest, kui ta tõendab, ta on oma hoolsuskohustuse täitnud ja kahju tekkis vääramatu jõu või kannatanu enda tegevuse tõttu.