Liiklusõigus


Küsimus: Kui juht ootab autos istudes kaassõitjat tasulise parkimise alal, kas siis peab ka maksma parkimistasu?04.04.2012

1) Kas seda loetakse peatumiseks või parkimiseks, kui juht istub autos ja näiteks ootab kaassõitja tulekut pikemat aega?
2) Kui juht istub autos, siis kas tasulisel parkimisalal peab maksma parkimistasu, kui auto seisab kauem, kui 15 minutit ja kas tuleb paigaldada parkimiskell?
3) Kas sellisel viisil tohib näiteks parkimise keelumärgi alal peatuda?
4) Vastate siin mitmel juhul, et parkimise korraldajale vaide esitamisega teeksin nendele trahvi sissenõudmise lihtsamaks. Kui ma olen sõiduki omanik, aga vaiet ei esitaks, kui kaua ja mis viisil siis see trahv mind siis ohustaks?

Aitäh ja jõudu!

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

1) Peatumine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks. Parkimine on sõiduki ettekavatsetud seismajätmine kauemaks, kui seda on vaja sõitjate peale- või mahamineku või veose laadimise ajaks. Seega, kui ei ole tegemist sõitjate peale- ega mahaminekuga, on tegemist parkimisega ning seda vaatamata asjaolule, kas sõidukis viibib juht või on tegemist sõitjate ootamisega. Samas ei loeta peatumiseks sõiduki seismajäämist liiklusvoos või liikluskorraldusvahendi või reguleerija nõudel.
2) Küsimuses 2 kirjeldatud juhtumi puhul on samuti tegemist parkimisega ning ka sellisel juhul tuleb täita õigusaktidest tulenevaid nõudeid parkimisaja teatavaks tegemiseks. Samas ei ole ma puutunud kokku olukorraga, kus parkimiskontrolörid oleksid sellisele sõidukile viivistasu otsuse välja kirjutanud - tavaliselt minnakse juhiga sõidukist miskipärast mööda.
3) Parkimise keelumärk keelab parkimise mitte peatumise e. parkimist keelava liiklusmärgi all on peatumine nii või teisiti võimalik. Samas ei muuda parkimist peatumiseks asjaolu, et juht viibib autos. Kui ei ole täidetud peatumise eeldused (sõitjate peale- või mahaminek või veose laadimine), siis on tegemist parkimisega ja parkimise keelumärgi mõjupiirkonnas seista ei tohi.
4) Siin peate vahet tegema erinevatel sanktsioonidel, mida ebaõige parkimise eest kohaldatakse. Sõiduki tuuleklaasile jäetud dokumendi puhul võib tegemist olla kas viivistasu otsusega, leppetrahvi nõudega või hoiatustrahviga. Erinevatel nõuetel on erinev menetluskord ja samuti erinevad kaitsevõimalused. Soovitan selles osas tähelepanelikult läbi lugeda minu varasemad vastused, mis puudutavad parkimissanktsioone ja minu soovitusi nendega seoses. Ka neljanda küsimuse teisele poolele ei saa ma siinkohal üheselt vastata, kuivõrd küsimusest ei selgu, millist "trahvi" küsija silmas peab. Nagu varasemalt märkisin, saab trahvidena käsitleda nii tsiviilõiguslikku leppetrahvi, haldusõiguslikku viivistasu otsust ja karistusõiguslikku hoiatustrahvi. Kõiki neid rakendatakse erinevates menetlustes ning kõigil neil on erinevad tagajärjed ja erinevad vaidlustamisvõimalused.