Liiklusõigus


Küsimus: Kas politseinikul on õigus väärteoprotokolli muuta?23.04.2012

Kui koostati väärteprotokoll ning politseinik muutis seda hiljem ilma, et mina oleksin sellega nõustunud, siis kuidas saab politseinik hiljem tõendada, et ta on seda muudetud versiooni mulle üldse tutvustanud? Kui mulle seda ei tutvustatud, siis tuleb lähtuda karistuse määramisel esimesest protokolli verisoonist või kuidas? Mis annab tal õiguse väärteoprotokolli muuta?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Väärteomenetluse seadustiku (VTMS) § 69 lg 3 kohaselt on väärteoprotokollis võimalik muuta väärteokvalifikatsiooni (numbrilist viidet rikutud või väärteovastutust ettenägevale õigusnormile). Samas on väärteoprotokoll menetlusdokument, mis võtab kokku menetlusalusele isikule esitatava süüdistuse sisu ning võib juhtuda, et enne otsuse koostamist võib tekkida vajadus väärteoprotokolli muutmiseks või täiendamiseks. Selleks täiendatakse vana väärteoprotokolli või koostatakse uus. Tingimuseks on, et täiendatud või muudetud protokolli tutvustatakse uuesti menetlusalusele isikule ning antakse võimalus esitada vastulause. See on vajalik menetlusaluse isiku kaitseõiguse tagamiseks.
Väärteoprotkolli muutmine on võimalik vaid enne asjas otsuse tegemist. Samas ei ole vajalik menetlusaluse isiku nõusolek väärteoprotokolli täiendamiseks või muutmiseks. Oma vastuväited muudetud protokollile saab menetlusalune isik esitada menetlejale kirjalikult vastulause vormis.
Kui muudetud väärteoprotokoll jäi tutvustamata, siis on tegemist kaitseõiguse rikkumisega. Siiski ei tähenda see automaatselt menetluse lõpetamiseks võimaluse tekkimist.
Üldjuhul, kui isik keeldub muudetud või täiendatud väärteoprotokollist koopiat vastu võtmast või protokolliga tutvumast, kinnitavad menetleja ametnikud sellist asjaolu protokollil oma allkirjaga, märkides keeldumise kuupäeva. Sellisel juhul loetakse menetlusalusele isikule väärteoprotokolli koopia kätteantuks selle vastuvõtmisest keeldumise kuupäeval (VTMS § 70 lg 2).