Liiklusõigus


Küsimus: Kas naastrehvidega keelatud ajal sõitmise tõttu saadud trahvi teates ei peaks olema selge viide paragrahvile?10.05.2012

Määrati kiirmenetluses liiklustrahv naastrehvidega keelatud ajal sõitmise eest. See oli esimene rikkumine üldse. Pole kombeks seadusi rikkuda ja tegemist tobeda olukorraga, kus kasutasin abikaasa omandis olevat autot, mille kasutajaks ka mind on registreeritud.
Lugesin LS § 242 lg 1 ja sellele viidatud meeletu pinu §-e läbi ehk siis (1) Mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete rikkumise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-des 201–203, §-des 205–207, §-des 209, 211 ja 212, §-des 214–219, §-des 221–224 või §-des 226–241 sätestatud väärteokoosseis – karistatakse rahatrahviga kuni 50 trahviühikut.
KUS ometi seal see naastrehvidega sõitmise keeld on ja kas tõesti on normaalne ja proportsionaalne kohe 40 € kirja panna, kui eelnevalt ei ole ei sõiduki omanikul ega ka minul rikkumisi. On see normaalne, et liikluskuulekust nii õpetatakse. 40 € ei ole väike summa. Oleksin samal päeval need ka hoiatuse peale ära vahetanud ja vahetasingi.
Pealegi ei ole mul endal hetkel ka sissetulekut ja olen oma kolme lapsega kodune ema.
Kas ei peagi täpsemalt kiirmenetluse otsuses ka §-i ära viitama, kui see 242 lg 1 nii paljudele rikkumistele viitab. Kas see on siis nii, et vaata ise milline sulle sobib?
Kas on mingit võimalust siiski oma nö register puhtaks pesta või vähemalt trahvisummat vähendada või tühistada?

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Kui menetlusalune isik ei nõustu kohtuvälise menetleja poolt määratud karistusega, on tal võimalik see vaidlustada maakohtus vastavalt väärteomenetluse seadustikus ette nähtud menetluskorrale. Vaidlustamise tähtaeg on 15 päeva arvates päevast, mil kohtuvälise menetleja lahend oli menetlusalusele isikule kohtuvälise menetleja juures kättesaadavaks tehtud. Kiirmenetluses tehtud otsust saab vaidlustada 15 päeva jooksul arvates kiirmeentluse otsuse kättesaamisest.

Teie poolt viidatud LS § 242 lg 1 viitab väärteokoosseisudele, mida ei ole eraldi liiklusseaduse 15.peatükis välja toodud. Viite rikkumise konkreetsele sisule ja konkreetse käitumisjuhise sätestavale normile leiate tõenäoliselt oma otsusest (lahter: "rikkus ..... nõudeid"). Kui otsuses aga puudub viide rikutud õigusnormidele, siis võib otsusele ette heita selguse ja arusaadavuse põhimõtte rikkumist (kaitseõiguse pm). Kas nimetatud põhimõtte rikkumine võib kaasa tuua otsuse tühistamise ja menetluse lõpetamise, on fakti küsimus, millele olemasolevate andmete alusel siinkohal paraku hinnangut anda ei saa.