Liiklusõigus


Küsimus: Kas pean lähtuma haagise täismassist või tegelikust mass?04.06.2012

Minul tekkinud küsimus. Kui lähen Maanteeametisse sooritamaks vastavat sõidueksamit, et tohiks vedada B-kategooria sõiduki järgi raskemat haagist kui 750kg, ehk haagist, mis ei ole kerghaagis, siis Maanteeamet lähtub järgnevatest LS punkidest.

LS § 93. Mootorsõidukite kategooriad
3) B – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega; sama auto koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi, kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi, tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava sõidueksami sooritamist;
[RT I, 31.12.2010, 3 - jõust. 01.07.2011]

Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele

§ 13. Üldnõuded sõidueksamil kasutatavale sõidukile
(7) B-kategooria autorongi, mille lubatud täismass ületab 3500 kg, kuid ei ületa 4250 kg, sõidueksami võib vastu võtta ka eksamineeritava enda auto ja haagisega, mis ei ole kerghaagis. Eksamineeritava enda auto ja haagisega võib sõidueksami vastu võtta ainult juhul, kui nende tehnoseisund vastab kehtestatud nõuetele.

LS § 2. Mõisted
89) täismass on valmistaja määratud juhi, sõitjate ja veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass

Nagu nendest §-st järeldub võetakse aluseks sõiduki ja haagise täismass, mis on märgitud registreerimistunnistusele. Ja ka autorongi täismass saadakse liites sõiduki ja haagise täismassid.

Kui olen nüüd vastava eksami edukalt sooritanud, kas võin siis aga tulevikus lähtuda siiski sõiduki taga veetava haagise tegelikust massist? Sest järgnev LS § seda ju lubab. Või on siin LS §93 lg (3) ja §34 lg (11) omavahel vastuolus?

LS § 34. Sõitjate- ja veosevedu
(11) Autorongi või masinrongi koosseisus oleva haagise tegelik mass ei tohi ületada haagise suurimat massi, mis on veduki registreerimisel määratud.

Tänud vastuse eest.

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastuolu LS § 93 lg 3 (peate siin küll ilmselt silmas siiski LS § 93 lg 2 p-s 3 sisalduvat normi) ja § 34 lg 11 vahel puudub. LS § 93 lg 2 p 3 reguleerib mootorsõidukite kategooriaid juhtimisõiguse seisukohalt ja sätestab seega tingimused, millist sõidukit (kui rasket haagist ja autorongi) millise juhtimisõiguse kategooriaga juhtida tohib. LS § 34 lg 11 seevastu sätestab sõitjate- ja veoseveo ühe üldise reeglina tehnilise nõude, et veduki haakes (autorongi koosseisus) ei veetaks haagist, mille tegelik mass ületab suurima massi, mis on veduki registreerimisel määratud (need suurused on kirjas veduki registreerimistunnistusel). Eelöeldu ei puuduta mootorsõiduki kategooriaid juhtimisõiguse seisukohalt, vaid üksi ja ainult haagisele seatud massipiiranguid tehnilises aspektis e. veduki suhtes (haagis ei tohi olla reaalselt raskem, kui sellele konkreetsele vedukile reg.tunnistusele märgitud andmete kohaselt lubatud). Näiteks juhul, kui veduki haakes veetakse kerghaagist (täismass kuni 750 kg) ja see on ka registreermistunnistusele kantud andmete järgi lubatud suurimaks haagise massiks antud vedukile, siis ei ole siiski lubatud sellise haagise ja autorongi juhtimine, kui kerghaagisele laaditud koorem muudab haagise tegeliku massi raskemaks, kui 750 kg. See keeld ei sõltu sellest, et juhil olemasoleva juhiloa kategooria lubab ehk ka suurema massiga haagisest koosnevat autorongi juhtida.