Liiklusõigus


Küsimus: Kas Munitsipaalpolitsei tohib trahvida õuealal ja eramaal parkimise eest?03.09.2012

Tere!

Minul on kaks küsimust. Esmalt - kas õuealal kõnniteele pargitud auto trahvimine oli ikka õigustatud? LS § 64 lg 5 kohaselt tohib õuealal parkida, kui parkimine ei takista jalakäijat ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust. Antud õuealal puuduvad ka parkimist korraldavad liiklusmärgid või teekattemärgistused. Auto oli tõesti pargitud kõnniteele nii, et see ei takistanud ei teisi sõidukeid ega ka jalakäijaid. Lisaks on antud kõnnitee ka välja arendamata, st kõnnitee ei vii mitte kuhugi, sest arendaja läks pankrotti. Ehk jalakäijad seda kõnniteed ei kasuta. Kuna kortermajal on liialt vähe parkimiskohti (kortereid 46, parkimiskohti 27), siis korteriühistute koosolekutel ongi lubatud, et kõnniteele parkida tohib, kuna kõnnitee on välja arendamata ning parkida kuhugi ei ole. Kas need 3 faktorit - õuealal kõnniteele parkimine, kõnnitee välja arendamata ning parkimiskohtade ülim nappus - annavad õigustuse kõnniteele parkida (ilma teisi liiklejaid segamata) või on need õigustühised ning mind on õigus trahvida?

Teiseks on küsimus parkimise kohta eramaal ehk korteriühistule kuuluval maal. Auto oli pargitud eramaale ehk korteriühistule kuuluvale maale, akende alla (seal puudub haljasala, tegemist on asfalteeritud pinnasega). Puudusid parkimist korraldavad liiklusmärgid ja teekattemärgistused ning auto ei seganud teisi sõidukeid ega jalakäijaid. Kas Munitsipaalpolitsei tohib trahvida eramaal? Kas Munitsipaalpolitsei tehtud trahv (väitega, et auto asus osaliselt kõnniteel) oli õigustatud?

Tänan tähelepanu eest!
Parimate soovidega,

Vastus: Maano Saareväli, vandeadvokaat, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli, www.sirk.ee

Vastates esimesele küsimusele, siis Teie poolt tõstatatud asjaolud iseenesest ei anna õigust ka õuealal kõnniteele parkimiseks. Kõnniteel parkimine on lubatud vaid vastava liikluskorraldusvahendi olemasolul ning seda ka õuelalal. Kui parkimiskohti napib ja kõnniteed reaalselt ei kasutata, siis võiks teeomanikult taotleda kõnniteel parkimist lubavate liikluskorraldusvahendite paigaldamist.

Munitsipaalpolitsei Amet teostab vastavalt oma põhimäärusele järelevalvet Tallinna linna haldusterritooriumil avaliku korra eeskirja ja nõuete täitmise üle. Teed ja tänavad (sh erateed) moodustavad ühtse linnaruumi, mis piiravate tõkete puudumisel on üldjuhul avalikuks kasutamiseks. Seega leian, et sellistel juhtudel on MUPO'l õigus teostada parkimisnõuete kontrolli ka eratee sellel osal, mis on avalikkusele kasutamiseks avatud. Soovides oma sõidukit eelkirjeldatud viisil parkida, tuleks teelõik tähistada vastavate liikluskorraldusvahenditega või piirata lubatavuse korral avalikkuse liiklus muul viisil (näiteks piirdeaiaga).